Ateb y Galw: Yr actores Hannah Daniel

Image caption Mae Hannah yn chwarae'r cymeriad Cerys yn Un Bore Mercher/Keeping Faith

Yr actores Hannah Daniel sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, ar ôl iddi gael ei henwebu gan Daf Palfrey yr wythnos diwethaf.

Mae Hannah yn gyfarwydd i gynulleidfa S4C am ei rhannau ar Pen Talar a Gwaith Cartref, ynghyd â chyfresi a gafodd eu ffilmio yn Gymraeg a Saesneg, sef Y Gwyll/Hinterland ac Un Bore Mercher/Keeping Faith. Mae ail gyfres Keeping Faith yn cael ei darlledu ar 23 Gorffennaf ar BBC One.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Cropian o du cefn cornel wal y gegin drosodd a throsodd, a Mam yn esgus bo' fi'n codi braw arni bob tro. Gêm hynod o boring iddi hi, mae'n siŵr - chware teg iddi.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Paul Nicholls, Shane o Home and Away a George a Sandra C'mon Midffîld.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Rhoi cyngor sgwennu i'r awdur a chyfarwyddwr ffilmiau Alex Garland (do'n i'm yn gwbod mai gyda fe o'n i'n siarad tan tua awr yn ddiweddarach).

Image copyright Frederick M. Brown
Image caption Mae awdur 'The Beach', a gafodd ei wneud yn ffilm gyda Leonardo DiCaprio, a chyfarwyddwr 'Ex Machina', Alex Garner, yn gwneud yn reit dda iddo'i hun. Yma mae'n derbyn gwobr am ei ymgais gyntaf yn cyfarwyddo, gyda Steven Spielberg wrth ei ymyl.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Dwi chwe mis yn feichiog felly dwi'n crïo'n arbennig o dda ar y funud. Nes i grïo'n y theatr neithiwr. Nes i grïo yn gwylio Toy Story 4 gynne. Nes i feichio crïo cwpwl o ddyddie yn ôl pan glywes i bo'n chwaer fach wedi gneud yn dda yn ei harholiadau diwedd blwyddyn yn y coleg...

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Fi'n anhaclus, ddi-drefn, a fi'n benthyg pethe ac anghofio rhoi nhw nôl weithie.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Trefdraeth, Sir Benfro. Ma' teulu Mam a Dad â gwreiddiau yn Sir Benfro a fel plant o'n ni'n mynd yno drwy'r amser ar wylie. Ma' bwthyn bach ym mhentref Trefdraeth gyda teulu Mam ac mae'r atgofion o'n plentyndod yno yn rhai hapus iawn. Mae mynd nôl yno'n teimlo'n arbennig bob tro. Fel bath cynnes i'r enaid.


O archif Ateb y Galw:


Y noson orau i ti ei chael erioed?

Gormod i'w dewis. Nosweithi di-hîd pan yn fyfyriwr - roedden ni'n byw mewn tŷ gyferbyn â'n ffrindie - wyth i ddeg ohonon ni ar yr un stryd yn Llunden am dair blynedd. Fel Friends ond lot mwy budget.

Neu nosweithi 28 Llandaf Road, Canton: partïon yn y garej ardd gefn gyda'r bocs gwisg ffansi, ymysg yr home gym a'r cement mixers... dyddiau da.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Sentimental, pendant, amhendant.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Llyfr: A Confederacy of Dunces, gan John Kennedy Toole. Ffilm: All About Eve.

Image caption DC Lloyd Ellis (Alex Harries), DI Mared Rhys (Mali Harries) a DS Sian Owens (Hannah Daniel) yn Y Gwyll

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Bette Davis. Un o'n hoff actoresau, gydag enaid gwyllt o'dd yn lico diod cryf ac yn smygu fel simne. Dychmygwch yr hwyl.

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Nes i iste am ddeg diwrnod o meditation heb siarad. Dim cyswllt â'r byd tu allan o gwbwl am y cyfnod.

Hefyd, dwi'n gallu ffitio'n nwrn cyfan yn fy ngheg.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Rhedeg drwy'r strydoedd yn noeth yn dyfynnu Walt Whitman. Nofio'n y môr. Taflu parti mawr ar ei ddiwedd. Dawnsio, canu a diolch i bawb am y pleser.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Roy Orbison - You Got It. Mae'n atgoffa fi o'n nhad. Doedd e ddim yn fawr o ffan o gerddoriaeth poblogaidd ond o'dd un tâp pop gyda fe o'n ni'n chware 'da'n gilydd yn y car. Y gân hon o'dd fy ffefryn.

Image caption Roy Orbison - roedd y canwr Americanaidd yn enwog iawn yn yr 1960au

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Wystrys i ddechre. Kimchi Broth o fwyty Kimchi, Cowbridge Road, Caerdydd. Wedyn nôl i dŷ rhywun cyfagos am gaws a port.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Debbie Harry yn y 70/80au. Dwi'n marw ishe bod mewn band.

Pwy sydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Mared Swain

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig