'Methiannau' cyngor wrth rentu adeilad gwag am £400,000

Cyhoeddwyd
Mochdre
Disgrifiad o’r llun,
Gwariodd y cyngor bron i £400,000 yn rhentu'r adeilad rhwng Chwefror 2017 a Mehefin 2018

Bu methiannau ym mhrosesau cyngor wnaeth wario £400,000 o arian trethdalwyr er mwyn rhentu adeilad gwag, yn ôl adroddiad.

Gwariodd Cyngor Conwy yr arian yn rhentu'r adeilad ym Mochdre rhwng Chwefror 2017 a Mehefin 2018.

Daeth adolygiad i'r casgliad bod methiannau am nad oedd "caffael prydles newydd wedi bod yn destun yr un broses lywodraethu â phrosiectau mawr".

Mae'r cyngor wedi ymrwymo i newid eu prosesau.

Bwriad gwreiddiol y cyngor oedd defnyddio'r adeilad ger Bae Colwyn fel storfa ar gyfer lorïau graeanu a lorïau biniau.

Fodd bynnag, ni symudodd y cyngor yno yn sgil pryderon am adeiladwaith y safle.

'Gwersi i'w dysgu'

Yn ôl datganiad gan Gyngor Conwy, maent yn bwriadu gwneud "newidiadau sylweddol" i'r broses o gytuno prydlesau o werth uchel.

Nododd y datganiad mai'r gobaith yw "dysgu o'r hyn aeth o'i le" a gwneud mwy i hyfforddi staff i gyfathrebu trefniadau mewn ffordd fwy eglur.

Dywedodd yr aelod cabinet dros gyllid ac adnoddau, y Cynghorydd Sam Rowlands, bod yr adroddiad yn "un difrifol", a bod "nifer o rannau'n tynnu sylw at wendidau yn ein prosesau nad ydym yn eu gweld fel rheol".

"Mae'n rhaid i ni ystyried yr argymhellion i sicrhau nad ydy'r camgymeriadau y tynnwyd sylw atynt yn digwydd eto ac i'n galluogi i symud ymlaen â'r hyn sydd wedi bod yn ddarn o waith anodd."

Cafodd yr adroddiad annibynnol ei chomisiynu ym mis Mehefin y llynedd, wedi i'r cyngor wynebu anawsterau wrth baratoi'r adeilad.

Nid yw'r landlord wedi bod yn codi rhent ar Gyngor Conwy tra bod ymchwiliadau'n mynd yn eu blaen.