Carchar am dair blynedd i fam am ddynladdiad ei babi

Cyhoeddwyd
Sarah MorrisFfynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr bod "merch ifanc llawn bywyd" wedi colli ei bywyd yn sgil esgeulustod Sarah Morris

Mae mam 35 oed o Sir Y Fflint a adawodd ei babi i foddi yn y bath wrth ganolbwyntio ar alwad ffôn hir wedi cael ei dedfrydu i dair blynedd o garchar yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug.

Bu farw merch 13 mis oed Sarah Elizabeth Morris, Rosie yn eu cartref ym Maes-glas, Sir y Fflint yn 2015.

Roedd Morris wedi pledio'n ddieuog i ddynladdiad ei babi drwy esgeulustod dybryd, ac roedd hefyd wedi'i chyhuddo o greulondeb i blentyn drwy esgeulustod, pe na bai modd profi ei bod yn euog o ddynladdiad.

Dywedodd y Barnwr, Mr Ustus Picken ei fod yn cydnabod "effaith ddwys" y farwolaeth ar y diffynnydd, a'i bod yn llawn edifar ond bod "merch ifanc llawn addewid" wedi colli ei bywyd, a bod brawd y plentyn wedi colli ei efaill.

Bu'r rheithgor yn ystyried am dair awr cyn cyhoeddi'r dyfarniad.

'Lles ei hun, nid ei phlant'

Fe ddywedodd yr erlyniad bod y diffynnydd yn arfer rhoi ei hun o flaen lles ei phlant - honiadau gafodd eu gwneud gan ddau gyn gymar.

Roedd yna dystiolaeth, medd y bargyfreithiwr Oliver Saxby QC, ei bod yn goryfed a chymryd cyffuriau yn rheolaidd a bod olion amffetamin yn ei bag - gwybodaeth na roddwyd o flaen y rheithgor am resymau cyfreithiol.

Roedd yr amddiffyn wedi dadlau mai trwy ddamwain drasig y bu farw Rosie.

Ond fe glywodd y llys bod "cyfnodau hir" pan nad oedd Ms Morris yn goruchwylio'r ferch a'i hefaill yn y bath, a'i bod hi ar y ffôn am 47 munud gyda'i phartner ar y pryd.

Honnodd Ms Morris wrth gael ei chroesholi mai dim ond am gyfnod o "ryw ddwy neu dair munud" y cafodd y plant eu gadael ar eu pen eu hunain yn y bath, a bod yr alwad ffôn wedi dod i ben pan glywodd un o'r plant yn tynnu'r plwg allan o'r bath.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr achos ei gynnal yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug

Bu farw Rosie yn yr ysbyty, er gwaethaf ymdrechion y gwasanaethau brys i'w hadfywio.

Mewn datganiad i'r llys, dywedodd nain y babi ar ochr y tad na allai fyth ddileu'r ddelwedd o'i meddwl o'i hwyres yn farw mewn cot yn Ysbyty Glan Clwyd.

Wrth ddisgrifio effaith "anferthol" y farwolaeth ar y teulu, dywedodd nad yw'n deall sut y llwyddodd gefaill Rosie i oroesi.

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyn, Patrick Harrington QC bod Morris yn wynebu dyfodol "tywyll" ac "unig", hyd yn oed ar ôl cael ei rhyddhau o'r carchar.

"Mae euogrwydd ynghlwm â marwolaeth eich plentyn eich hun yn sylweddol, ac mae'n faich y bydd yn rhaid iddi ei ysgwyddo weddill ei hoes."

'Sefyllfa fregus eithriadol'

Wrth ddedfrydu Morris, dywedodd y barnwr bod dim tystiolaeth ei bod wedi esgeuluso ei phlant yn yr un modd cyn marwolaeth Rosie.

Dywedodd y byddai wedi bod yn amhriodol, wrth ddedfrydu, i ystyried materion ynghylch cymeriad Morris a godwyd yn y llys wedi dyfarniad y rheithgor, gan nad oedd y manylion hynny yn rhan o'r achos ei hun.

Ychwanegodd mai ffactor anuniongyrchol o ran dedfrydu oedd y ffaith i'r diffynnydd gael gwybod yn wreiddiol na fyddai'n cael ei herlyn, cyn penderfyniad i'r gwrthwyneb bron dair blynedd wedi marwolaeth Rosie.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sarah Morris wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei herbyn

Dywedodd Nicola Rees o Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru bod Sarah Morris wedi gadael dau blentyn ifanc iawn "mewn sefyllfa fregus eithriadol am gyfnod hir... ar ben eu hunain heb seddi plant nag unrhyw fodd o'u sefydlogi yn y dŵr".

Ychwanegodd: "Roedd y CPS wedi cyflwyno tystiolaeth bod Sarah Morris wedi ei gwneud yn ymwybodol, ar nifer o achlysuron, o'r peryglon ynghlwm â rhoi bath i blant ifanc... serch hynny, ar y diwrnod dan sylw, fe ddewisodd i roi anghenion ei hun o flaen rhai ei phlant, gan arwain at farwolaeth drasig Rosie trwy foddi."

Wrth groesawu'r ddedfryd, dywedodd y Ditectif Gwnstabl Ruth Roberts o Heddlu Gogledd Cymru bod methiant Morris i ofalu am ei phlentyn wedi arwain at "y canlyniad mwyaf trasig" i deulu "sydd wedi gorfod byw trwy ymchwiliad maith a phoenus".

"Ni allai dedfryd heddiw ddod â Rosie yn ôl," meddai, "ond gobeithio y bydd yn rhoi rhyw gysur i'r teulu yn yr wythnosau a misoedd i ddod."