Cymeradwyo datblygiad tai dadleuol yn Sir Ddinbych

Siôn Pennar
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae 15 o dai eisoes yn cael eu codi ar safle dros ffordd i'r cae ble allai'r datblygiad newydd gael ei godi

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo cais am ddatblygiad tai dadleuol yn Nyffryn Clwyd.

Roedd nifer o gynghorwyr lleol wedi codi pryderon am effaith bosib datblygiad tai newydd ar y Gymraeg.

Cafodd y cais i godi 33 o gartrefi ar dir amaethyddol yn Llanrhaeadr, ger Dinbych, ei gymeradwyo o 11 pleidlais i saith mewn cyfarfod o'r pwyllgor fore Mercher.

Yn ôl Elfed Williams o'r Cyngor Cymuned fe allai newid cydbwysedd ieithyddol y pentref, lle mae dros hanner yn siarad Cymraeg.

Ond mae cwmni cynllunio Cadnant yn dweud bod annog twf mewn poblogaeth yn sicrhau "cymunedau Cymreig cynaliadwy".

Llai o siaradwyr Cymraeg

Ar hyn o bryd mae 15 o dai yn cael eu hadeiladu ar safle dros ffordd i'r cae ble allai'r datblygiad newydd gael ei godi.

Mae'r safle ar gyfer y 33 tŷ arall wedi ei glustnodi ar gyfer tai yng Nghynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych - dogfen sydd hefyd yn ystyried yr effaith ieithyddol bosib.

Fe ddisgynnodd nifer y siaradwyr Cymraeg yn y pentref o dros 60.9% yng nghyfrifiad 2001 i 51.2% yn 2011.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Elfed Williams bod yr ysgol gynradd Gymraeg bron yn llawn yn barod

I Mr Williams, sydd hefyd yn llywodraethwyr yn Ysgol Bro Cinmeirch yn y pentref, mae'n debygol bydd effaith andwyol ar yr iaith.

"Mae gennym ni ysgol Gymraeg, a chymuned lle mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn cymysgu'n dda," meddai.

"Ond pan 'da chi'n dechrau mynd â'r balans tuag at y Saesneg yn ormodol, mae hynny'n mynd i effeithio ar yr iaith yn y pentre'.

"Mae capasiti'r ysgol tua 85 o blant, ac mae bron iawn i 80 yno'n barod, felly fydd 'na ddim lle i'r plant o'r datblygiad yma."

Tai fforddiadwy

Ond mae cwmni cynllunio Cadnant, sy'n gweithio ar y cais ar ran tirfeddiannwr lleol, yn dweud y bydd cyfraniad ariannol i ddelio ag unrhyw gynnydd yn nifer y disgyblion yn yr ysgol gynradd.

Maen nhw'n pwysleisio hefyd bydd tri thŷ fforddiadwy yn rhan o'r stad, a bydd cymysgedd o dai yn cael eu cynnig i ateb anghenion y gymuned.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Sioned Edwards bod angen datblygu tai i'w darparu ar gyfer pobl ifanc

"Mae'n bwysig nodi, rhwng 2001 a 2011 bod poblogaeth Llanrhaeadr wedi lleihau," meddai Sioned Edwards o'r cwmni.

"Mae twf poblogaeth yn rhan o sicrhau ffyniant pentrefi a chreu cymunedau Cymreig cynaliadwy.

"Yn sgil hynny mae'n rhaid derbyn bod angen datblygu tai i'w darparu ar gyfer pobl ifanc."