Ymgais i ailagor eglwys fel canolfan gymunedol

Mari Grug
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Eglwys San Silian

Mae menter newydd wedi'i sefydlu yn Silian, ger Llanbedr Pont Steffan, gyda'r nod o ail-agor Eglwys San Silian fel canolfan gymunedol.

Mae'r fenter wedi sicrhau les hirdymor gyda'r Eglwys yng Nghymru, ac mae astudiaeth ddichonoldeb eisoes wedi'i chynnal.

Gobaith y gwirfoddolwyr yw y bydd yr eglwys yn ailagor fel canolfan amlbwrpas, fydd o bosib yn cynnig cyswllt gyda'r we i ardal sy'n cael trafferthion.

'Ar flaen y gad'

Dywedodd Siw Jones o Fenter Eglwys San Silian: "Mae'n her fawr, ond mae'r lle yma yn golygu cymaint i ni.

"Mae 'na ddyhead cryf y dylen ni o leiaf drio - a thrio yn galed iawn - i wneud rhywbeth.

"Mae yna enghreifftiau o bobl sydd wedi mynd ati i sefydlu canolfannau cymunedol, nid gydag eglwysi gymaint falle - ni o bosib ar flaen y gad o ran hynny - ond bydd mwy a mwy o hyn yn digwydd.

"Ni yn teimlo yn hyderus y bydd yna alw a diddordeb ac y bydd y prosiect yn llwyddiant."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Siw Jones ei bedyddio yn Eglwys San Silian, ac yno wnaeth hi briodi hefyd

Does dim siop, swyddfa bost na neuadd bentref yn Silian, ac mae'r gwirfoddolwyr yn teimlo bod angen rhyw fath o adeilad fydd at ddefnydd y trigolion lleol.

Mae holiaduron wedi'u darparu i bobl yr ardal, ac mae sawl syniad o ran y defnydd posib o'r adeilad.

'Gweithio'n galed'

Dywedodd Eryl Evans, cynghorydd cymuned Silian a Llangybi, ei bod yn hyderus y bydd y prosiect yn enyn diddordeb.

"Un o'r pethau mwyaf pwysig sydd gyda ni i'w gynnig yw'r posibilrwydd o gynnig cyswllt we band eang yma," meddai.

"Does dim cyswllt band eang yn y pentref a byddai pobl yr ardal yn gallu defnyddio'r eglwys i wneud eu gwaith, neu i blant wneud eu gwaith ysgol.

"Ni wedi bod ddigon ffodus i gael arian grant gan y Gronfa Treftadaeth Pensaernïol a Cynnal y Cardi. Ni yn gwybod bod arian grant ar gael, ac ni'n gweithio'n galed i godi'r arian."

Bydd diwrnod agored ymgynghorol yn cael ei gynnal yng Nghlwb Rygbi Llanbedr Post Steffan dydd Iau.