Lansio cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Huw Edwards: Manteisiwch ar y cyfle

Ydych chi rhwng 11 a 18 oed gyda stori unigryw i'w rhannu â phobl eraill am eich bywyd, eich teulu, eich ffrindiau neu eich cymuned?

Oes pwnc llosg rydych chi'n teimlo dylai eraill fod yn ymwybodol ohono, neu mae gennych chi brofiad ohono, ynteu sydd wir yn bwysig i chi?

Mae cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC yn gyfle unigryw i bobl ifanc fel chi rannu eich stori ar y teledu, ar y radio, ar-lein neu ar gyfryngau cymdeithasol gyda help newyddiadurwyr a chynhyrchwyr y BBC.

Efallai eich bod chi, neu rywun agos atoch chi, wedi dod drwy gyfnod hynod anodd, neu efallai eich bod wedi cyflawni rhywbeth rhyfeddol.

Os felly, cystadlwch yng Nghystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC cyn y dyddiad cau ar 6 Ionawr 2019.

Bydd y straeon mwyaf diddorol a gwreiddiol yn cael eu cyflwyno i banel o gyflwynwyr, gohebwyr ac uwch-olygyddion sy'n gweithio ar raglenni a llwyfannau fel Newsbeat, The One Show, BBC News a Newyddion S4C.

Byddant yn dewis y straeon gorau a mwyaf pwerus, gyda'r pedair stori fuddugol ac yn cael eu darlledu gan y BBC, naill ai ar deledu, radio, ar-lein neu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Sut i gystadlu

I gystadlu, y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw defnyddio'r ffurflen yma i anfon amlinelliad o'ch stori atom ni - cewch naill ai ysgrifennu, recordio neu ffilmio eich hun yn dweud wrthym am hyn.

Peidiwch â phoeni gormod am steil neu fformat yn y cam yma a chofiwch nad ydym eisiau'r stori orffenedig, dim ond amlinelliad o'r cynnwys.

Mae dau gategori: Fy Mywyd a Fy Myd; a dau grŵp oedran: 11-15 oed a 16-18 oed. Cystadlwch mewn un categori yn unig.

Bydd pob stori sy'n cyrraedd y rhestr fer yn cael ei gwirio cyn y beirniadu terfynol i wneud yn siŵr ei bod yn ffeithiol gywir ac yn wir, ac yn gadarn yn gyfreithiol. Felly cymerwch ofal wrth ddewis eich stori!

Mae angen caniatâd rhiant/gwarcheidwad cyn gallwch chi gystadlu, ac os yw eich stori am bwnc sensitif, fel eich iechyd, eich crefydd neu eich rhywioldeb, rhaid i chi gael eich rhiant/gwarcheidwad i anfon e-bost atom ni cyn i chi gystadlu, ar youngreportercompetition@bbc.co.uk, fel ein bod yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth berthnasol.

Bydd y straeon yn cael eu barnu ar sail eu rhinweddau golygyddol - sef cryfder a gwreiddioldeb y stori a'r stori bersonol neu'r cefndir sy'n gysylltiedig â hi. Bydd y beirniaid yn chwilio am amrywiaeth o straeon o bob cwr o Gymru.

Telerau ac amodau

Mae'r rheolau - neu'r telerau a'r amodau - ar gyfer y gystadleuaeth ar gael yma.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd sy'n dweud wrthych chi sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gael yma.

Cyngor ar gyfer cymryd rhan

Cofiwch ein bod ni'n chwilio am straeon personol pwerus a chryf yn gysylltiedig â phynciau nad ydynt yn cael eu darlledu fel rheol ar y BBC.

Rhaid i'r stori fod yn wreiddiol, ac am fater neu brofiad personol i chi, eich ffrindiau a/neu eich teulu sydd heb gael sylw eang o'r blaen.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd ateb y cwestiwn canlynol: Pam ydych chi eisiau rhannu eich stori a beth fyddai'n ei olygu i chi i rannu eich stori? Bydd hynny'n rhoi ychydig o gefndir i ni am pam rydych chi eisiau dweud y stori yma, beth mae'n ei olygu i chi - pam mae'n berthnasol i chi ac i'ch bywyd?

I'ch ysbrydoli chi, dyma rai esiamplau gan bobl ifanc sydd wedi dweud eu straeon ar y BBC o'r blaen.

Roedd Grace yn dymuno dweud wrth eraill sut mae modd goresgyn bwlio. Mae hi wedi bod yn gweithio gyda BBC News at Six i rannu ei stori.

Ac roedd Rony yn rhannu ei brofiad o fod yn ffoadur o Syria yn Birmingham.

Dywedodd Liv wrthym sut beth yw byw gyda thraed mawr.

Roedd Abbianca yn credu y dylai ei hysgol fod yn gwneud mwy i atal troseddau cyllyll ac roedd grŵp o fyfyrwyr o Gaint yn adrodd am y profiad o beidio â gwisgo colur am ddiwrnod.

Pob lwc!

Straeon perthnasol