BBC Cymru Fyw

Sefydliadau'n rhannu profiadau positif o hybu'r iaith

Published
image copyrightThinkstock

Mae nifer o sefydliadau cyhoeddus yn rhannu profiadau cadarnhaol o drin y Gymraeg mewn seminar yng Nghaerdydd.

Nod y digwyddiad, meddai Comisiynydd y Gymraeg, yw "dangos beth sy'n gweithio, ac ysgogi sefydliadau i ddilyn esiampl ei gilydd ac efelychu prosiectau neu arferion sydd wedi llwyddo gan eraill, fel bod profiadau siaradwyr Cymraeg yn parhau i wella".

Fis Awst wrth gyhoeddi'r adroddiad Mesur o Lwyddiant dywedodd Meri Huws fod cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg gyda sefydliadau cyhoeddus yn parhau i wella.

Ar drothwy'r seminar yn y Deml Heddwch ychwanegodd y Comisiynydd: "Rydyn ni'n gwybod bod gan bobl fwy o gyfleoedd nag erioed i ddefnyddio'r iaith. Ond, tu ôl i bob gwasanaeth neu raglen newydd o ansawdd, mae yna waith mawr yn digwydd yn y cefndir.

"Drwy godi cwr y llen ar y gwaith hwn a dysgu am brofiadau'r rhai sydd wedi mynd ati i gynllunio'u defnydd o'r Gymraeg drwy feddwl yn greadigol ac arloesol, rwyf am weld arferion llwyddiannus yn cael eu rhannu a'u trosglwyddo."

image captionMae Meri Huws wedi bod yn rôl Comisiynydd y Gymraeg ers 2012

Yn ystod y diwrnod bydd amryw o sefydliadau yn rhannu profiadau llwyddiannus wrth ddarparu gwasanaethau Cymraeg ac yn dweud sut maen nhw wedi cynyddu cyfleoedd i staff ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith.

Un o'r enghreifftiau a fydd yn cael sylw yw gwaith ymchwil gan Brifysgol Bangor i geisio cael mwy o staff i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu gwaith.

Yn ôl Lowri Hughes, Pennaeth Polisi a Datblygu Canolfan Bedwyr: "Roedden ni'n ymwybodol bod staff sy'n gallu siarad Cymraeg ddim bob amser yn gwneud hynny yn y gweithle, ac roedden ni eisiau deall y sefyllfa er mwyn gallu cynnig y gefnogaeth fwyaf effeithiol posib iddynt.

"Roedd gwaith ymchwil cychwynnol gydag un tîm yn dangos mai ychydig dros 25% o'r sgyrsiau rhwng swyddogion oedd yn cael eu cynnal yn Gymraeg. Fel rhan o'r ymchwil fe wnaethom ni ofyn i bump aelod o'r tîm ddefnyddio'r Gymraeg bob amser gyda chydweithwyr oedd yn eu deall.

"Wrth arsylwi effaith y prosiect, casglwyd bod y Gymraeg wedi cael ei defnyddio dros 60% o'r amser. Nawr, bydd y Brifysgol yn datblygu'r rhaglen ARFer gyda'r nod o lunio pecyn y gall sefydliadau eraill ei ddefnyddio yn eu gweithleoedd nhw hefyd."

Canran y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn awdurdodau lleol Cymru:

image captionFfynhonell: StatsCymru

Achos arall fydd yn cael ei rannu yw gwaith Cyngor Bro Morgannwg i ddatblygu gwasanaethau Cymraeg.

Mae'r awdurdod wedi hyfforddi staff y ganolfan alwadau sy'n siarad Cymraeg i ddarparu mwy o wasanaethau drwy gyfrwng yr iaith.

Dywedodd Tony Curliss, Rheolwr Gweithredol Cysylltiadau Cwsmeriaid y cyngor: "Yr allwedd i'r llwyddiant yw gwneud y defnydd mwyaf effeithlon posibl o'n hadnoddau staff cyfyngedig.

"Rydym yn trin y Gymraeg a'r Saesneg union yr un fath, a dyw gwneud pethau yn y Gymraeg ddim anoddach na gwneud pethau yn y Saesneg."

Ychwanegodd: "Rydym yn cael yr un lefel o foddhad gan ein cwsmeriaid i ymholiadau Cymraeg ag i ymholiadau Saesneg."

Pynciau Cysylltiedig

  • Prifysgol Bangor
  • Cyngor Bro Morgannwg
  • Yr iaith Gymraeg
  • Comisiynydd y Gymraeg

Straeon perthnasol

  • John Walter Jones yn cofio Deddf yr Iaith Gymraeg