Brêc car a laddodd ferch ym Merthyr 'heb ei godi i'r pen'

Pearl Melody Black Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw Pearl Melody Black yn dilyn gwrthdrawiad yn ardal Heolgerrig, Merthyr Tudful

Mae cwest wedi clywed fod perchennog cerbyd a laddodd ferch ddim wedi codi'r brêc llaw i'r pen.

Bu farw Pearl Black, oedd yn flwydd oed, wedi i'r cerbyd oedd wedi ei barcio yn Heolgerrig, Merthyr Tudful lithro i lawr allt a tharo wal ym mis Awst 2017.

Yn Llys y Crwner ym Mhontypridd dywedodd perchennog y cerbyd, Paul Williams, ei fod wedi gosod y brêc llaw yn gywir wrth iddo barcio'r car ger cartref ei gyn-gariad.

Ond dywedodd yr ymchwilydd fforensig, PC Gareth Davies, nad oedd y brêc llaw wedi ei osod yn "effeithlon", a bod y car awtomatig ddim wedi ei osod yn y gêr parcio chwaith.

Ychwanegodd os fyddai'r brêc llaw wedi ei osod yn iawn neu fod y car yn y gêr cywir, byddai hynny wedi atal y cerbyd Range Rover rhag symud yn ôl.

Dywedodd Mr Williams wrth y gwrandawiad: "Rydw i'n ddyn mawr a dwi'n gwybod pan mae'r brêc wedi ei osod yn iawn wrth i mi ei dynnu fyny."

Methodd brêc y Range Rover ac fe lithrodd ar draws y ffordd ac ar hyd llwybr cerdded cyn taro'r wal a ddisgynnodd ar Pearl.

Cafodd ei brawd wyth mis oed ei anafu hefyd.

Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd rhieni Pearl, Paul a Gemma Black, yn bresennol yn y cwest

Disgrifiodd Mr Williams, sy'n gyrru lorïau, ei hun fel "mecanydd cymwysedig", gan egluro ei fod yn berchen ar y car am bedair blynedd cyn y digwyddiad a heb gael unrhyw broblemau gyda'r brêc llaw.

Clywodd y cwest hefyd fod gan y cerbyd dystysgrif MOT cyfredol a dilys.

Ychwanegodd Mr Williams nad oedd wedi tynnu'r brêc llaw yr holl ffordd i'r pen oherwydd "bod hynny yn gallu gwneud niwed i'r brêc yn y tymor hir".

Galw am newid y ddeddf

Wedi'r cwest fe wnaeth teulu Pearl Black alw am erlyn Andrew Williams am ddynladdiad, gan ddweud hefyd bod angen newid y gyfraith.

Yn ôl y teulu fe wnaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron benderfynu peidio dwyn achos troseddol, ond mae'r teulu am i'r penderfyniad yna gael ei adolygu ar ôl clywed tystiolaeth yn y cwest.

Mewn datganiad, dywedodd y teulu: "Byddai ein merch fach brydferth, doniol wedi bod yn dair oed fis diwethaf.

"Mae bwlch yn ein bywydau na fydd yn cael ei lenwi fyth."

Dywedodd y rhieni nad oedd modd erlyn Mr Williams gan fod y cerbyd ar dir preifat ger ei gartref.

Dywedodd Peter Black bod y "man gwan yn y ddeddf" yn golygu nad oedd modd dwyn achos gan fod y cerbyd wedi dechrau symud ar dir preifat.

Ychwanegodd ei fod yn galw ar y llywodraeth i newid y ddeddf "fel nad oes rhaid i deulu arall ddioddef fel ni".

Mae'r teulu wedi gofyn i'r cyfreithiwr Richard Langdon ysgrifennu at Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) i ofyn iddyn nhw adolygu'r achos a chyflwyno cyhuddiad o ddynladdiad diofal dybryd.

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran y CPS: "Fe wnaethon ni gynnal adolygiad trylwyr o'r dystiolaeth gan ddod i'r casgliad nad oedd yr achos yn cwrdd â'r meini prawf tystiolaeth ar gyfer erlyniad.

"Fe wnaethon ni egluro'r rhesymau y tu ôl i'r penderfyniad yma i deulu Pearl, ac mae ein meddyliau yn parhau gyda nhw."

Straeon perthnasol