Ymddygiad treisgar yn parhau'n broblem yn y Parc

Carchar y Parc Pen-y-bont
Image caption Mae dros 1,700 o droseddwyr yng Ngharchar y Parc, gan gynnwys 60 o droseddwyr ifanc rhwng 15 ac 18 oed

Mae ymddygiad treisgar yn parhau'n broblem yn un o garchardai Cymru, gyda'r achosion ymhlith troseddwyr ifanc yn "anghymesur o uchel", medd adroddiad.

Nododd adroddiad blynyddol y Bwrdd Monitro Annibynnol (IMB) ar Garchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr fod achosion o gamddefnydd sylweddau hefyd yn parhau'n uchel.

Yn ogystal, dangosodd yr adroddiad blynyddol fod yna "nifer sylweddol" o achosion o hunan-niweidio, a bod pryder am ofal seiciatryddol i bobl dros 65 oed.

Fodd bynnag, roedd canmoliaeth i'r carchar categori B am y modd y mae'n paratoi carcharorion i gael eu rhyddhau.

Mae dros 1,700 o droseddwyr yng ngharchar preifat y Parc, gan gynnwys 60 o bobl ifanc rhwng 15 ac 18 oed.

Heriau

Mae'r rheolwyr wedi recriwtio dadansoddwyr ymddygiad mewn ymdrech i ddelio â phroblemau ymddygiad treisgar a hunan-niweidio.

"Mae'r bwrdd yn poeni fod lefelau digwyddiadau treisgar a cham-drin sylweddau yn y carchar yn parhau'n uchel," medd adroddiad yr IMB.

"Yn debyg i garchardai eraill, mae faint o gyffuriau ac yn arbennig y Spice sy'n mynd i fewn i'r carchar yn her barhaol ac anodd.

"Mae lefelau trais yn parhau'n sylweddol, gyda chanran anghymesur yn dal i ddigwydd yn yr uned troseddwyr ifanc.

"Un ffactor sy'n gwaethygu'r sefyllfa yw'r newid parhaus ym mhoblogaeth pobl ifanc heriol, llawer ohonyn nhw'n dod o'r tu allan i'r dalgylch lleol."

Dywedodd yr adroddiad fod tîm lleihau trais y carchar yn monitro a dadansoddi'r ymosodiadau, y bygythiadau, y bwlio a'r arfau.

Mae'n cydnabod bod rhai o'r bobl ifanc yno oherwydd troseddau o'r lefel mwyaf difrifol, a'u bod yn dod o ardal eang.

Ond nododd yr adroddiad fod y carchar "wedi ei reoli'n dda" a bod diogelwch carcharorion yn "hollbwysig".

Dywedodd cyfarwyddwr y carchar, Janet Wallsgrove, fod yr adroddiad yn "nodi'r heriau sylweddol" sy'n wynebu'r carchar wrth fynd i'r afael â chyffuriau a thrais.

Ar fater cyffuriau, ychwanegodd: "Mae ein cydweithio agos gyda Heddlu De Cymru hyd yma wedi arwain at ddwyn 45 cyhuddiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gydag 17 euogfarn am droseddau o fewn y carchar yn dod o'r rheiny."

Straeon perthnasol