Beirniadu cyngor wedi i ddynes 'fregus' golli arian

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus wedi beirniadu cyngor ar ôl i filoedd o bunnoedd gael eu tynnu allan o gyfrif banc dynes oedrannus fregus.

Dywedodd adroddiad yr ombwdsmon bod y ddynes, oedd yn byw mewn cartref, wedi'i gadael mewn sefyllfa ble roedd risg y byddai'n cael ei hecsbloetio'n ariannol.

Ond yn ôl Nick Bennett, wnaeth Cyngor Dinas Casnewydd ddim cynnal yr asesiadau angenrheidiol oedd eu hangen ar Ms D, oedd ag anghenion dysgu a phroblemau iechyd meddwl.

Mewn datganiad dywedodd y cyngor eu bod yn "derbyn holl argymhellion" yr ombwdsmon yn llawn, a'u bod eisoes wedi dechrau cyflwyno newidiadau.

'Agwedd gyhuddgar'

Cafodd yr ymchwiliad ei gynnal yn dilyn cwyn i'r ombwdsmon gan aelod o deulu Ms D.

Yn ystod yr ymchwiliad, fe wnaeth Mr Bennett ganfod bod y cyngor wedi methu â chynnal yr un asesiad galluedd ffurfiol rhwng Medi 2013 ac Ebrill 2017, i weld a oedd gan y ddynes y gallu i wneud penderfyniadau dros ei hun.

Wnaeth y cyngor ddim gweithredu er iddyn nhw ganfod ar bum achlysur gwahanol fod y ddynes yn fregus, ac nad oedd hi'n deall cyfrifiadau ariannol sylfaenol.

Wnaethon nhw ddim chwaith gymryd camau pan dynnwyd eu sylw at y ffaith y gallai Ms D fod wedi cael ei hecsbloetio'n ariannol gan ddynion lleol, meddai'r ombwdsmon.

Yn hytrach fe wnaeth y cyngor herio pryderon y teulu, gan honni eu bod wedi codi'r mater er mwyn "tanseilio gallu Ms D".

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Bennett nad oedd "unrhyw dystiolaeth" i gefnogi honiad y cyngor fod teulu Ms D yn ceisio ei thanseilio

Fe wnaeth yr ombwdsmon ganfod o blaid y teulu, a gorchymyn nifer o argymhellion oedd yn cynnwys taliad i Ms D am fethu ag asesu ei hanghenion yn ddigonol, ac iawndal o £500 i'r aelod o'r teulu wnaeth y gŵyn.

"Rwyf yn bryderus iawn y gadawyd gwraig fregus mewn modd damweiniol i reoli ei chyllid ei hun, a arweiniodd ati'n gwagio ei chyfrif banc o filoedd o bunnoedd," meddai Mr Bennett.

"Gadawyd Ms D mewn perygl o ecsploetiaeth am gyfnod arwyddocaol o amser, ac er nad yw'n bosib dweud a chafodd ei gorfodi i roi arian i ffwrdd, ni ddylai fod wedi ei gadael mewn sefyllfa mor fregus.

"Rwyf hefyd yn siomedig gydag agwedd gyhuddgar y cyngor tuag at y rhai sy'n agos i Ms D a oedd, mewn gwirionedd, yn bryderus am ei lles."

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Dinas Casnewydd eu bod "wedi derbyn holl argymhellion yr Ombwdsmon yn dilyn ei ymchwiliad".

"Mae'r cyngor eisoes wedi dechrau gweithredu'r argymhellion cyntaf ac, oherwydd bregusedd Ms D, wedi cymryd camau i sicrhau bod ei diddordebau ariannol yn cael eu gwarchod," meddai.

"Bydd y cyngor yn ateb yr argymhellion eraill o fewn yr amserlen sydd wedi'i gosod gan yr Ombwdsmon."