Galw am blismona llefydd parcio anabl wedi 14,000 cosb

  • Cyhoeddwyd
Joyce Evans
Disgrifiad o’r llun,
Mae Joyce Evans o Aberystwyth yn ei chael hi'n anodd cerdded felly mae parcio'n agos at siop yn bwysig iddi

Mae'n rhaid gwneud mwy i atal pobl "di-feddwl" rhag parcio'n anghyfreithlon mewn ardaloedd bathodynnau glas, yn ôl Anabledd Cymru.

Fe gafodd dros 14,000 o hysbysiadau cosb eu cyflwyno gan awdurdodau lleol Cymru rhwng 2017 a 2018.

Mae'r ffigwr yn gynnydd o'i 10% o gymharu â 2014.

Yn ôl y cynghorau sir, mae'r cynnydd yn dod wrth i'r awdurdodau geisio atal trafferthion parcio i yrwyr anabl.

Nawr mae elusen Anabledd Cymru yn galw ar yr awdurdodau i "blismona'r peth hyd yn oed mwy".

Daw'r ffigyrau gan 15 o 22 cyngor Cymru sy'n delio â materion parcio eu hunain, oedd â'r data perthnasol ar gael rhwng 2013-14 a 2017-18.

Caerdydd oedd yr awdurdod i gyflwyno'r nifer uchaf o ddirwyon - 3,100 i gyd.

Yn Abertawe, bu cynnydd o 158% yn nifer y dirwyon, gyda chyfanswm o bron i 2,200.

Yn drydydd ar y rhestr oedd Sir Ddinbych gyda 1,892 o ddirwyon. Ond mae'r ffigwr yn ostyngiad o 25% ers 2016.

Yng Ngheredigion, dim ond 128 o ddirwyon gafodd eu prosesu y llynedd.

Mae'r awdurdodau lleol yn dweud bod cynnydd i'w weld wrth i gynghorau geisio atal yr effaith mae parcio anghyfreithlon yn ei gael ar yrwyr anabl.

Disgrifiad o’r llun,
Mae tocyn parcio anabl yn rhoi hawl i'r unigolyn sy'n dal y bathodyn barcio mewn mannau penodedig

Mae Joyce Evans yn byw yn Aberystwyth ac yn dioddef o grud y cymalau a haint hirdymor ar ei phengliniau.

Dydy hi ddim yn gallu cerdded yn bell, ond mae'n teithio yn y car yn aml.

"Rydych chi'n gweld pobl yn parcio mewn lle anabl ac yn rhedeg i'r siop... Wy'n dweud wrthyn nhw, 'esgusodwch fi, chi wedi parcio mewn lle anabl', a licen i ddim gweud be' maen nhw'n dweud nôl.

"Heblaw am le addas, bydden ni methu mynd i'r dre' na mynd i siopa. Bydden ni methu gwneud dim ac mae cael annibyniaeth mor bwysig i fi."

Ychwanegodd: "Dydy bobl ddim yn gwerthfawrogi'r ymdrech sy'n rhaid i berson anabl wneud er mwyn cerdded o'r car i'r siop."

Mae Delwyn Evans, sy'n byw yn Nolgellau, yn llefarydd ar ran Anabledd Cymru: "Mae mor annheg o bobl i barcio mewn llefydd anabl ac i beidio meddwl am bobl eraill.

"Di-sylw a di-feddwl ydyn nhw. Mae'n rhaid i'r awdurdodau lleol blismona'r peth hyd yn oed mwy."