Carcharu ceisiwr lloches wnaeth ffoi ar ôl treisio merch

Mohamed Amin Image copyright Heddlu De Cymru

Mae ceisiwr lloches o'r Aifft wnaeth ffoi i Iwerddon ar ôl treisio myfyrwraig yng Nghaerdydd yn 2015 wedi cael dedfryd o 14 mlynedd o garchar.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Mohamed Amin, 39, wedi targedu'r ferch ar ôl iddi wahanu â'i ffrindiau yn ystod noson allan.

Roedd wedi perswadio'r ferch i fynd gydag e mewn tacsi i'w gartref, ar ôl creu'r argraff o geisio'i helpu ar ôl iddi ollwng ei ffôn i lawr draen.

Fe gafwyd Amin yn euog o dreisio ac fe fydd yn cael ei estraddodi i'r Aifft ar ddiwedd ei ddedfryd.

Yn ôl y Barnwr Thomas Crowther QC mae "risg ddifrifol iddo achosi rhagor o niwed sylweddol i fenywod".

Gwarant Arestio Ewropeaidd

Dywedodd ei fod wedi manteisio ar "fenyw ifanc mewn trallod" i feddwl ei fod yn rhywun roedd yn ei led adnabod.

Clywodd y llys fod Amin wedi dod i'r DU fel ceisiwr lloches yn 2012, gan adael ei deulu yn Yr Aifft, ond methodd ei gais.

Daeth ar draws y ferch yn ceisio cael ei ffôn o'r draen ychydig wedi hanner nos. Roedd swyddog heddlu wedi ei gweld cyn hynny mewn cyflwr "gofidus iawn" yn ceisio tynnu caead y draen er mwyn cyrraedd y ffôn.

Ar ôl i'r ferch gael ei hudo i'w fflat, fe gafodd ei gwthio i mewn i gawod a'i golchi cyn iddo ei threisio.

Cafodd ei arestio a'i holi mewn cysylltiad â'r ymosodiad ond yna aeth ar ffo. Cafwyd hyd iddo yn Nulyn yn Ebrill 2017 a bu'n rhaid cael Gwarant Arestio Ewropeaidd i'w ddychwelyd i Brydain a'i erlyn.

'Dim mwy na darn o gig'

Fe wadodd y cyhuddiad yn ei erbyn ar y sail fod y ferch wedi cydsynio i gael rhyw, ond dywedodd y barnwr wrtho nad oedd yn deall ystyr cydsynio.

Mewn datganiad a gafodd ei ddarllen i'r llys gan Roger Griffiths ar ran yr erlyniad, dywedodd y ferch ei bod wedi ystyried lladd ei hun wedi'r ymosodiad am ei bod yn teimlo'n "fudur", a'i bod wedi cael anhwylder bwyta.

"Ro'n i'n teimlo 'mod i ar fai, ro'n i'n gweld fy hun fel dim mwy na darn o gig," meddai yn y datganiad.

"Do'n i ddim yn teimlo 'mod i'n haeddu cael fy ngharu... Fydd hyn yn aros gyda mi am byth. Dydw i ddim yn gwybod pa bryd fyddai'n gallu dianc rhag y trawma yn feddyliol, na pha bryd ga'i noson lawn o gwsg."

Yn ôl Ruth Smith ar ran yr amddiffyn doedd Amin heb droseddu o'r blaen ac mae wedi methu gofalu am ei deulu yn Yr Aifft ers cael ei arestio.

Dywedodd Wendy Brady o Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) fod Amin wedi "manteisio ar sefyllfa fregus y fenyw ifanc yma" ond roedd tystiolaeth fforensig gadarn o ganlyniad i'r ferch gysylltu â'r heddlu mor brydlon "yn rhoi darlun clir o'r hyn wnaeth y diffynnydd".

Pynciau Cysylltiedig