Honiadau hiliaeth am Gymro gan gyn-chwaraewr Chelsea

Damien Wynter Image copyright BBC Sport

Mae un o'r rhai ddioddefodd cam-drin hiliol honedig gan Gymro tra'n chwarae gyda chlwb pêl-droed Chelsea wedi siarad am ei brofiadau gyda'r BBC am "hiliaeth a bwlio mewnol".

Dywedodd Damien Wynter fod y cyn-hyfforddwr, Gwyn Williams wedi rhoi label 'the brother' arno, a'i fod wedi gwneud dim i rwystro'r hyn oedd yn ei ddioddef.

Yn ôl Mr Wynter, roedd hyn yn cynnwys cyd-chwaraewyr yn gwrthod pasio'r bêl iddo oherwydd lliw ei groen.

Gyda thystiolaeth Mr Wynter, mae wyth cyn-chwaraewyr bellach wedi gwneud honiadau yn erbyn naill ai Mr Williams neu ei gyd-hyfforddwr Graham Rix.

Gwadu'r honiadau

Mae dau gyn-chwaraewr gwyn, Gary Baker a Grant Lunn, wedi dod ymlaen fel tystion i gefnogi'r honiadau.

Ond Mr Wynter yw'r cyntaf i ddod ymlaen yn agored gyda'i honiadau yntau.

Mae Mr Williams, o Langollen, a Mr Rix yn gwadu pob honiad o gam-drin, boed hynny'n hiliol neu fel arall.

Image copyright PA
Image caption Mae Graham Rix a Gwyn Williams wedi gwrthod unrhyw honiadau o hiliaeth

Mae clwb Chelsea wedi dweud mewn datganiad eu bod yn trin yr honiadau o ddifrif, a'r wythnos diwethaf fe gomisiynon nhw elusen Barnardo's i oruchwylio ymchwiliad annibynnol i'r mater.

Dywedodd Mr Wynter, oedd gyda chlwb Chelsea am ddwy flynedd yn y 1990au: "Roeddwn i'n dioddef cam-drin hiliol yn yr ysgol, felly pêl-droed oedd y ddihangfa i mi, ond dyna ble ddechreuodd yr hiliaeth arall.

"Roedd yn digwydd yn yr ystafell newid, ond gan y staff hefyd. Oedd e'n hiliaeth uniongyrchol? Byddwn i'n dweud ei fod.

"Y profiad cyntaf o hiliaeth gefais i yn Chelsea oedd gan Gwyn, ac roedd e'n fy ngalw i'n 'the brother', a dyna fuodd fy enw o hynny ymlaen. Doedd dim bechgyn du eraill yn y garfan.

"Fe siaradais i gyda 'nhad ac fe aeth e i siarad gyda Gwyn am y peth, ond dywedodd Gwyn fy mod i'n rhoi cymaint ag o'n i'n ei gael."

Yr wythfed i honni hiliaeth

Ychwanegodd bod Mr Williams wedi dweud wrtho: "Fedri di wneud yn well na hynna... mae bechgyn du yn gallu rhedeg".

"Rwy'n cofio sut oedd Gwyn yn gwneud i mi deimlo, ond doeddwn i ddim yn gallu dweud wrth neb, oherwydd doedd neb arall i siarad â nhw - Gwyn OEDD clwb pêl-droed Chelsea," meddai.

Mae wyth o gyn-chwaraewyr Clwb Pêl-droed Chelsea bellach wedi gwneud honiadau am hiliaeth.

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd Damien Wynter yn chwarae i dîm ieuenctid Chelsea am ddwy flynedd yn y 1990au

Mae Mr Wynter, sydd bellach yn gweithio fel gyrrwr bysus yng Nghaint, yn honni mai ei brofiadau arweiniodd ato'n gadael Chelsea a throi ei gefn ar beth allai fod wedi bod yn yrfa lewyrchus mewn pêl-droed.

"Fe wnes i'r dewis i adael, ac fe ffoniodd Gwyn fy nhad yn gofyn i mi fynd yn ôl, ond fe ddywedais i 'na'," meddai.

"Fe gerddes i ffwrdd oherwydd pan mae rhywun yn chwalu eich ysbryd chi fel yna, does dim byd llawer ar ôl."

'Ddim yn deall'

Mae Mr Wynter yn bendant fod yr hyn o brofodd gyfystyr â hiliaeth.

"Fel bachgen 13, 14, 15 oed, dydych chi ddim wir yn deall beth yw hiliaeth, ond roedd pobl yn chwerthin ar fy mhen, felly dyna oedd e 100%," meddai.

"Rwy'n credu fod Gwyn yn gwybod beth oedd yn ddweud a beth oedd yn ei wneud, oherwydd nes i erioed ei glywed yn dweud pethau tebyg wrth y bechgyn gwyn ar y tîm."

Mae Mr Wynter yn mynnu nad yw'n cymryd unrhyw gamau cyfreithiol am arian, a'i fod ond am siarad er mwyn dangos cefnogaeth i'r rhai eraill sydd wedi adrodd straeon tebyg.

Ychwanegodd: "Fe wna'i roi tystiolaeth, ond dim ond i gael cofnod o'r peth.

"Dydw i ddim eisiau elwa ohono. Os medra i fod o help, byddai'n well gen i fod yn llais a dim byd arall."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol