Mwy o fyfyrwyr Cymru'n dilyn cyrsiau dysgu yn Lloegr

Dysgu Image copyright Getty Images

Mae cynnydd wedi bod yn nifer y myfyrwyr o Gymru sydd eisiau bod yn athrawon ac sy'n mynd i brifysgolion yn Lloegr i ddilyn cyrsiau ymarfer dysgu.

Dywedodd un undeb athrawon wrth BBC Cymru y gallai hynny achosi problemau oherwydd newidiadau i'r ffordd y mae plant yn cael eu dysgu yng Nghymru.

Yn y pum mlynedd diwethaf mae gostyngiad amlwg wedi bod yn nifer y bobl ifanc sy'n hyfforddi i fod yn athrawon yng Nghymru, ond mae nifer cynyddol yn astudio yn Lloegr,

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod "yn cydnabod bod mwy o waith eto i'w wneud" a'u bod yng nghanol diwygio'r hyfforddiant cychwynnol i fyfyrwyr.

Yn ôl ystadegau swyddogol, fe wnaeth 560 o bobl o Gymru ddilyn cwrs ITE (Initial Teacher Education) mewn prifysgolion yn Lloegr yn 2016/17, o'i gymharu â 485 yn 2012.

Fe wnaeth hanner y myfyrwyr o ogledd Cymru i Loegr i astudio, ond un o bob tri oedd y canran a wnaeth hynny o rannau eraill Cymru.

Image copyright Getty Images
Image caption Mewn pedair blynedd fe fydd yna gwricwlwm newydd, hollol wahanol yng Nghymru

Mae dadansoddiad yn awgrymu y bydd llawer o'r bobl ifanc dan sylw yn dychwelyd i Gymru i fod yn athrawon.

Ond mae undeb athrawon UCAC yn rhagweld problemau.

Mae ysgolion yng Nghymru yn dysgu'r Cyfnod Sylfaen, y Fagloriaeth Gymreig a chyrsiau TGAU gwahanol i'r rhai yn Lloegr.

Ymhen pedair blynedd fe fydd yna hefyd gwricwlwm newydd, hollol wahanol yng Nghymru a fydd yn newid beth a sut y mae disgyblion yn cael eu dysgu.

'Beth yw'r cymhelliad?'

Yn ôl swyddog polisi UCAC, Rebecca Williams mae angen gwneud ymchwil i ddarganfod pam bod myfyrwyr yn dewis dilyn cyrsiau ymarfer dysgu yn Lloegr.

"Mae eisiau i ni ddeall beth yw'r cymhelliad oherwydd gallwn ni ddim fforddio colli gymaint â hynny i Loegr," meddai.

"Maen nhw'n hyfforddi yn Lloegr, yn dod yn ôl i Gymru, ond yn dod yn ôl i system sy'n wahanol iawn i'r system maen nhw 'di cael eu hyfforddi ar eu cyfer.

"Ar hyn o bryd dwi'n credu bydde fe'n bosib dod yn ôl yn weddol rhwydd ond fydd y cwricwlwm newydd yn dod yn 2022.

"Bydden ni ddim, dwi'm yn credu, yn argymell bod 'na waharddiad ar unrhyw un sydd wedi cymhwyso tu fas i Gymru rhag dod i ddysgu yng Nghymru ond dwi'n credu falle bod hi'n bryd ystyried a fydde angen rhyw faith o hyfforddiant ychwanegol neu hyfforddiant pontio sy'n golygu bod nhw'n gyfarwydd â'r system fydden nhw'n wynebu ar lawr gwlad."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod "yn cydnabod bod mwy o waith eto i'w wneud yn y maes yma... dyna pam rydym ar hyn o bryd yn diwygio'r ffordd o ddarparu'r ymarfer dysgu cychwynnol, gan gryfhau'r ffordd y mae ysgolion a phrifysgolion yn cydweithio.

Ychwanegodd eu bod hefyd yn cynnig taliadau "hael" i annog athrawon i ddysgu pynciau penodol, a bod ymateb ardderchog hyd yma i ymgyrch recriwtio gafodd ei lansio dair wythnos yn ôl."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol