Carcharu menyw am dwyllo cyn-gymar allan o £50,000

Llys y Goron Caerdydd
Image caption Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd fod Colin Wilton yn teimlo ei fod wedi'i "fradychu" gan gelwyddau Linda Vaughan

Mae menyw o Gwmbrân wedi cael ei charcharu am dair blynedd ar ôl twyllo cyn gymar iddi.

Roedd Linda Vaughan, 42 oed, wedi dweud fod angen arian arni ar frys gan fod doctoriaid wedi gorfod torri ei choesau ac un fraich i ffwrdd ar ôl iddi gael ei tharo'n wael ar wyliau.

Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd fod Colin Wilton, 64 oed, wedi trosglwyddo arian mwy na 200 o weithiau dros gyfnod o bedair blynedd - cyfanswm o bron £50,000 - gan feddwl fod Vaughan yn anabl.

Fe wnaeth Mr Wilton anfon cyfanswm o £49,225 i helpu gyda biliau meddygol, costau byw a bwyd, ar ôl Vaughan anfon neges destun yn dweud ei bod wedi colli ei choesau ac un fraich o ganlyniad i wenwyn gwaed.

Ond mewn gwirionedd roedd Vaughan yn iach ac fe ddefnyddiodd yr arian ar gyfer prynu nwyddau iddi ei hun.

'Bradychu'

Fe glywodd y llys fod Mr Wilton yn teimlo ei fod wedi'i "fradychu" gan ei chelwyddau.

Dywedodd Jason Howells ar gyfer yr erlyniad "roedd negeseuon testun ac e-byst rheolaidd rhwng y ddau, a dywedodd wrth Mr Wilton nad oedd modd iddi ddod adref oherwydd septisemia.

"Roedd hi'n honni fod angen torri ei choesau ac un fraich a'i bod hi'n byw mewn pabell ar draeth.

"Fe gynigiodd i yrru i'w nôl ond roedd hi'n gwrthod datgan ei lleoliad," meddai.

Fe wnaeth y ddau wahanu yn 2011, ond roedden nhw'n parhau'n ffrindiau agos. Roedd Mr Wilton yn gwneud taliadau cyson yn wythnosol er mwyn talu am "feddyginiaethau, bwyd a'i chartref."

Yn Ebrill 2016 fe wnaeth Mr Wilton ddod o hyd i broffil o Vaughan ar wefan canfod cymar. Fe aeth Mr Wilton at yr heddlu ac fe arestiwyd Vaughan am dwyll.

'Cymryd mantais'

Fe wadodd Vaughan ei bod hi erioed wedi gofyn i Mr Wilton am arian, a'i fod yn rhoi o'i wirfodd ac yn gwrthod derbyn yr arian yn ôl.

Pan ofynnwyd iddi am y celwydd am golli rhannau o'i chorff, fe atebodd Vaughan fod Mr Wilton yn berson "arwynebol" ac roedd hi eisiau iddo golli diddordeb ynddi.

Fe wnaeth Vaughan, oedd hefyd yn cael ei adnabod fe Linda O'Connor, bledio'n euog i ddau gyhuddiad o dwyll.

Wrth ei charcharu am dair blynedd, dywedodd y Barnwr Eleri Rees fod Vaughan wedi "cymryd mantais lawn o deimladau Mr Wilton tuag ati".

Yn dilyn y ddedfryd dywedodd PC Lesley Morgan oedd yn rhan o ymchwiliad Heddlu Gwent ei bod hi'n "falch gyda'r ddedfryd" a bod y drosedd yn ddealladwy wedi cael "effaith ar lês emosiynol" Mr Wilton.

Pynciau Cysylltiedig