Cynllun newydd i dorri nifer y di-waith yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i dorri nifer y bobl sydd allan o waith, i fod yr un fath a chyfartaledd y DU o fewn 10 mlynedd.

Bydd y cynllun gwaith newydd yn cynnwys cymorth ychwanegol i bobl sy'n "segur yn economaidd", gan gynnwys cymorth i bobl sydd i ffwrdd o'r gwaith am gyfnod hir oherwydd salwch a rheiny sydd â chyfrifoldebau gofal.

Mae ffigyrau diweithdra diweddaraf Cymru yn dangos cynnydd o 5%, yn uwch na chyfartaledd y DU o 4.4%, gyda thua 23.4% o'r Cymry o oedran gwaith yn segur yn economaidd - heb waith na chwaith ar gael i weithio, o'i gymharu â 21.3% ar gyfer y DU gyfan.

Mae gwahaniaeth rhanbarthol arwyddocaol hefyd, gydag ardaloedd diwydiannol de Cymru wedi'u heffeithio fwyaf.

Gwirfoddol

Fe fydd y cynllun gwaith newydd yn cael ei greu yn lle nifer o raglenni unigol, ac yn gweithio gyda chyflogwyr a cholegau i helpu cefnogi pobl sy'n dychwelyd i waith.

Bydd y cynllun newydd yn gwbl wirfoddol.

Y nod yw cynyddu nifer y bobl anabl sydd mewn gwaith, a hefyd lleihau nifer y bobl sydd ddim mewn addysg, gwaith na hyfforddiant.

Mae'r cynllun hefyd yn ceisio cynorthwyo cyflogwyr wrth bwysleisio eu cyfrifoldebau i wella sgiliau eu gweithwyr.

disgrifiad o’r llunEluned Morgan AC yw Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dywedodd y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: "Mae gan Gymru lefel gymharol isel o ddiweithdra ond mae lefelau anweithgarwch economaidd wedi aros yn uchel ers tro byd er gwaetha'r ymdrechion sylweddol a wnaed yn hyn o beth.

"Gorau'n byd yw sgiliau pobl, gorau'n byd fydd eu cyfle o gael gwaith sy'n deg ac yn ddiogel ac a fydd yn rhoi boddhad iddynt.

"Yn ogystal â hynny, cadarna'n byd yw ein sylfaen sgiliau, mwya'n byd o gyfle sydd gennym o ddenu busnesau newydd a thyfu'r rhai sydd gennym ar hyn o bryd i gynyddu cyfleoedd i gael swyddi a gwella ffyniant."

Fe wnaeth Cyfarwyddwr Sefydliad Addysg a Gwaith Cymru, David Hagendyk groesawu cynnig Llywodraeth Cymru, gan ddweud fod Economi Cymru wedi cael ei ddal yn ôl am ddegawdau o ganlyniad i lefelau uchel o fod yn segur yn yr economi a sylfaen waith gwael.

"Ond, i wneud y cynllun weithio, fe fydd angen buddsoddiad mewn cyfleoedd dysgu rhan amser ar gyfer oedolion, yn enwedig mewn addysg bellach ble mae toriadau difrifol wedi bod yn ddiweddar," meddai.