Cymru'n gwahardd rhai tlysau corff i bobl dan 18

Tafod

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i wahardd pobl dan 18 oed rhag cael tlysau ar rai rhannau o'r corff, mewn ymdrech i atal problemau iechyd.

Mae'r gyfraith newydd, sy'n dod i rym ddydd Iau, yn ei gwneud yn drosedd i roi twll yn nhafod neu ardal organau rhyw person dan 18 oed.

Daw yn dilyn pryder y gallan nhw achosi cymhlethdodau meddygol, yn ogystal â phryder yn ymwneud ag amddiffyn plant.

Dywedodd prif swyddog meddygol Cymru y bydd y gyfraith yn helpu diogelu pobl ifanc.

Mae'r newid, sy'n dod yn sgil Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, yn gorfodi gweithwyr i ofyn i gwsmeriaid brofi eu bod yn dros 18 oed os oes amheuaeth, a chael eu cydsyniad er mwyn osgoi cael eu herlyn a'u dirwyo.

Mae swyddogion gorfodaeth awdurdodau lleol a'r heddlu wedi cael hyfforddiant ar sut i orfodi'r gyfraith newydd.

'Traean yn cael problemau'

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod astudiaeth yn Lloegr wedi darganfod bod traean y bobl rhwng 16 a 24 oed yn cael cymhlethdodau ar ôl cael tlysau corff.

Yn ôl y llywodraeth, mae hyn oherwydd bod eu cyrff yn datblygu, ac y gallan nhw fod yn llai ymwybodol o sut i ofalu amdanynt.

Dywedodd prif swyddog meddygol Cymru, Dr Frank Atherton: "Mae'n bryder bod traean o bobl ifanc sydd wedi cael twll mewn rhan bersonol o'u corff wedi sôn am gymhlethdodau yn dilyn triniaeth.

"Mae'r materion amddiffyn plant a allai hefyd godi o'r sefyllfa hon yn amlinellu ymhellach byth bwysigrwydd gweithredu cyfraith o'r fath.

"Rwy'n gobeithio y bydd y darn hwn o ddeddfwriaeth yn helpu i leihau'r materion hyn, a bod ymarferwyr yn deall pwysigrwydd cael prawf o oedran ymlaen llaw."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol