'Pawb yn haeddu byw heb ofni stereoteipio ar sail rhyw'

Ymgyrch DYMA FI Image copyright Llywodraeth Cymru

Mynd i'r afael â rhai o'r rhesymau y tu ôl i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhyw yw nod ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru.

Fel rhan o'r ymgyrch DYMA FI, bydd hysbysebion teledu, radio ac ar-lein yn dangos pobl mewn sefyllfaoedd sy'n herio stereoteipio ar sail rhyw.

Ymhlith yr enghreiffitau mae bydwraig gwrywaidd, peiriannydd benywaidd, dyn ifanc yn rhoi colur ymlaen a merch fach yn chwarae gyda thryc.

Mae'r cyhoedd yn cael eu hannog i rannu'u profiadau a'u syniadau ynglŷn â stereoteipio ar wefannau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #dymafi.

Mae'r ymgyrch yn rhan o strategaeth hirdymor Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru a fydd yn ehangu dros amser i ystyried achosion a chanlyniadau eraill cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Mae'r Llywodraeth wedi bod yn gweithio gyda dioddefwyr ac arbenigwyr yn y maes i ddatblygu ymgyrch sy'n mynd i'r afael â'r rhesymau y tu ôl i gamdriniaeth.

Cyflawni potensial

Dywedodd Julie James AC, Arweinydd y Tŷ, bod "anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn achosi'r gamdriniaeth a'r trais hwn ac yn ganlyniad iddo".

Mae defnyddio enghreifftiau cadarnhaol i herio stereo-teipio ar sail rhyw, meddai, "yn dangos bod gan bawb yr hawl i fod yr hyn y maent yn dymuno bod a chyflawni eu potensial".

Ychwanegodd: "Mae pawb yng Nghymru'n haeddu byw heb ofni stereoteipio ar sail rhywedd a chamdriniaeth.

Dywedodd Emma Renold, Athro Astudiaethau Plentyndod ym Mhrifysgol Caerdydd, ac aelod o'r grŵp a ddatblygod yr ymgyrch, mai "herio effaith arferion rhywedd mewn ffordd ddiogel a chreadigol yw'r ffordd i fynd i'r afael â phob math o drais ar sail rhyw a thrais rhywiol".

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Bydd yr hysbysebion yn ymddangos ar deledu, radio ac ar-lein

Mae'r ymgyrch wedi cael cefnogaeth Yasmin Khan a Nazir Afzal, cynghorwyr cenedlaethol newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â'r mathau o drais y mae'r ymgyrch yn eu targedu.

Dywedodd Yasmin Khan: "Gall y byd deimlo'n wahanol yn dibynnu ar eich rhywedd - gall rhywedd effeithio ar ba mor ddiogel rydym yn ei deimlo, lle rydym yn mynd, pa swydd rydym yn teimlo y gallwn wneud cais amdani, ac ar yr hyn y mae bobl yn ei ddisgwyl gennym.

"Mae'r heriau a wynebir yn sgil stereoteipio... yn cyfyngu ar ein gallu ni i gyd, ac yn rhoi pwysau arnom i gadw at werthoedd traddodiadol sydd wedi dyddio ac yn gwbl amherthnasol i'r Gymru sydd ohoni heddiw."

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Mae'r cyhoedd yn cael eu hannog i ddefnyddio'r hashnod #dymafi ar wefannau cymdeithasol

Dywedodd Nazir Afzal mai dyma'r cam cyntaf i godi ymwybyddiaeth o'r rhesymau y tu ôl i drais "er mwyn herio'r syniadau a'r ymddygiadau hyn a helpu i greu cymdeithas nad yw'n goddef y gweithredoedd atgas hyn".

Un arall sy'n cefnogi'r ymgyrch yw'r flogiwr YouTube, Reuben de Maid: "Rwy'n credu y dylai pawb deimlo'n rhydd i fod yn nhw'u hunain.

"Mae fy mam wastad wedi dweud wrtha i, fy mrodyr a'm chwaer mai bod yn chi'ch hun yw'r unig ffordd i fod yn hapus. Dyna beth rydyn ni i gyd ei eisiau - byw'n hapus ac heb ofn."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol