Cau ffyrdd a rheilffyrdd oherwydd llifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Trafnidiaeth Prydain
Disgrifiad o’r llun,
Mae trenau wedi eu hatal rhwng y Porth a Threherbert oherwydd tirlithriad

Mae glaw trwm a llifogydd dydd Sul yn parhau i achosi trafferthion i deithwyr fore Llun.

Roedd prif ffordd yr A44 o Aberystwyth ynghau rhwng Llanbadarn Fawr a Gelli Angharad am fod dŵr ar y ffordd, ond cafodd y ffordd ei hail-agor ychydig cyn 09:00.

Mae ffordd y B4337 yn Nhal-sarn rhwng Llambed a Llanrhystud yng Ngheredigion, a fu ar gau yn dilyn llifogydd brynhawn Sul, bellach wedi ail-agor.

Cafodd sawl person eu hachub o'u cerbydau yn ne a chanolbarth Cymru nôs Sul, wrth iddyn nhw gael eu dal gan ddŵr ar ffyrdd.

Mae nifer o rybuddion llifogydd yn parhau mewn grym ddydd Llun.

Cadarnhaodd Trenau Arriva Cymru bod trenau wedi eu hatal rhwng y Porth a Threherbert oherwydd tirlithriad fore Llun.

Nid oes disgwyl i drenau redeg eto tan ddydd Mercher.

Yn ogystal roedd bysiau'n rhedeg yn lle trenau rhwng Maes Awyr Caerdydd a Phenybont-ar-Ogwr am gyfnod.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Heddlu Dyfed-Powys yn annog pobl i beidio a theithio brynhawn Sul os nad oedd rhaid, am fod sawl digwyddiad, fel y tirlithriad yma yn Pisgah, yn achosi trafferthion
Ffynhonnell y llun, Simon Pring
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Lon Coed Cae ym Mhont-y-clun dan ddŵr fore Llun

Cafodd y gwasanaeth tân ac achub eu galw i gynorthwyo sawl person gafodd eu dal yn y llifogydd nôs Sul.

Bu'n rhaid achub dyn o'i fan yn Nhal-sarn ger Llanbedr Pont Steffan, ac yn ôl y gwasanaethau brys roedd lefel y dŵr dros ei goesau.

Bu'n rhaid i ddynes gael ei hachub o'i char yn Llanymddyfri am 19:13, ac yn Llancarfan ym Mro Morgannwg cafodd dyn ddihangfa lwcus ar ôl i lif y dŵr sgubo ei gar a'i wthio yn erbyn pont y rheilffordd.

Cafodd y ffordd honno ei chau yn fuan ar ôl hynny.

Ffynhonnell y llun, Dorian Jones
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd pentref Tal-sarn ger Llambed ei effeithio ddydd Sul
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Afon Stewi ym Mhenrhyn-coch wedi gorlifo brynhawn dydd Sul

Yn ôl adroddiadau roedd dŵr ar un adeg yn llifo i rai cartrefi yng Ngheredigion a bu rhaid gohirio oedfaon yng Nghapel y Garn, Bow Street a Chapel Horeb ym Mhenrhyn-coch.

Yn ogystal â'r canolbarth cafodd traffordd yr M4 ei chau tua'r dwyrain rhwng cyffordd 46 Llangyfelach a chyffordd 45 Ynysforgan, gydag amodau gyrru ar y ffordd yn gwaethygu yn ystod y dydd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhyddhau rhybuddion llifogydd ar gyfer ardaloedd y Borth yng Ngheredigion ac Ewenni.

Am fwy o wybodaeth am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.