Achos Betty Guy: Lladd 'gyda chyffuriau ac alcohol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Penelope John a Barry Rogers yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth

Mae llys wedi clywed bod mam-gu 84 oed wedi cael ei lladd gan ei merch a'i ŵyr a roddodd gyfuniad o gyffuriau ac alcohol iddi, cyn ei mygu.

Roedd Betty Guy, fu farw ym mis Tachwedd 2011, yn wael ei hiechyd ers peth amser, ond doedd dim salwch terfynol arni.

Mae'r erlyniad yn honni fod Penelope John, 50 oed, a'i mab Barry Rogers, 33, wedi gweithredu cynllun i ddod â'i bywyd i ben.

Mae'r ddau yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

'Coctel o gyffuriau ac alcohol'

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Mr Rogers wedi gyrru o'i gartref yng Ngwlad yr Haf i gartref ei fam yn Johnston, Sir Benfro, ac yno rhoddodd y ddau "goctel o dabledi wedi eu malu ac alcohol" i Mrs Guy.

Dywedodd yr erlyniad fod Mr Rogers yna wedi lladd ei fam-gu'n fwriadol, "mwy na thebyg drwy ei mygu gyda gwrthrych tebyg i glustog".

Clywodd y rheithgor fod Ms John wedi cysylltu â'r gwasanaethau brys yn ystod oriau mân 7 Tachwedd i ddweud ei bod hi'n credu bod ei mam newydd farw.

Dywedodd hefyd bod ei mam wedi bod yn dioddef o ganser, ond mynnodd yr erlyniad nad oedd hynny'n wir, er ei bod hi'n bosib y gallai hi fod yn gofidio bod hynny'n wir.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Abertawe

Cafodd corff Mrs Guy ei archwilio gan ei meddyg teulu, Dr Roger Burns yn ddiweddarach, a nododd mewn adroddiad i Swyddfa'r Crwner fod cleisiau ar ei choes ac o gwmpas ei cheg.

Cafodd corff Mrs Guy ei weld gan ail feddyg, pan gafodd archwiliad post mortem ei gynnal.

Ar ei thystysgrif marwolaeth, nodwyd bod Mrs Guy wedi marw o fronco-niwmonia, gwenwyn gwaed ac afiechyd y galon.

Cafodd ei chorff ei amlosgi ar 11 Tachwedd 2011.

'Cyfaddef'

Clywodd y rheithgor fod un o gyn-bartneriaid Mr Rogers, Sandra Adams, wedi dweud wrth yr heddlu yn 2015 ei fod wedi cyfaddef ei fod e a'i fam "wedi chwarae rhan ym marwolaeth ei fam-gu".

O ganlyniad i hynny, dechreuodd yr heddlu ymchwilio, a clywodd y llys fod yr heddlu wedi darganfod ei fod wedi cyffesu ei ran ym marwolaeth ei fam-gu i eraill hefyd.

Yn dilyn ymholiadau pellach, cafodd Barry Rogers a Penelope John eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ar 5 Hydref 2016.

Roedd y ddau'n gwadu bod â rhan ym marwolaeth Mrs Guy, gan fynnu ei bod hi wedi marw o achosion naturiol.

'Cwbl anghyfreithlon'

Cafodd y fam a'i mab eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu a dychwelyd i gartref Mr John yn Llandudoch.

Dywedodd yr erlyniad fod swyddogion wedi gosod teclynnau sain yng nghartref Ms John tra bod y ddau yn y ddalfa.

Unwaith iddyn nhw ddychwelyd adref, cafodd y ddau eu clywed yn trafod marwolaeth Mrs Guy mewn termau "nad oedd yn gyson â hi'n marw'n naturiol", yn ôl bargyfreithiwr yr erlyniad, Paul Lewis.

Dywedodd Mr Lewis: "Mae'r hyn wnaeth y diffynyddion, beth bynnag fo'u cymhelliad, yn gwbl anghyfreithlon; ac mae'r ddau yn euog o lofruddio Mrs Guy."

Mae Penelope John a Barry Rogers yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth, ac mae'r achos yn parhau.