Capeli Caerdydd yn agor eu drysau i'r digartref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae rhai o addoldai Caerdydd wedi dechrau agor eu drysau dros fisoedd y gaeaf er mwyn rhoi bwyd a llety i'r digartref.

Fel rhan o gynllun sy'n cael ei weithredu ers sawl blwyddyn bellach, bydd saith capel ac eglwys yn cymryd eu tro i fod yn gyfrifol am ddarparu bwyd a gwely i bobl sydd heb loches yn y brifddinas rhwng canol mis Rhagfyr a diwedd mis Mawrth.

Mae pryderon bod digartrefedd ar gynnydd, ac yn gynharach yr wythnos hon cyhoeddodd Cyngor Caerdydd fod nifer y bobl sy'n cysgu ar strydoedd y brifddinas wedi dyblu o fewn y flwyddyn ddiwethaf o 34 i 74.

Mae'r awdurdod yn pwysleisio nad oes angen i bobl gysgu ar y stryd gan fod yna welyau ar eu cyfer.

Ffynhonnell y llun, Google

Fe ddechreuodd cynllun yr addoldai tua saith mlynedd yn ôl dan arweiniad y Gweinidog Dave Pritchard, ac un o'r capeli sydd bellach yn rhan o'r trefniant yw Capel Cymraeg Salem yn Nhreganna.

"Dair blynedd yn ôl, roedden ni'n meddwl am ffyrdd o ehangu ein gwaith yn y gymuned," meddai'r gweinidog Evan Morgan.

"Fe aethon ni ati i ymchwilio a chlywed am y cynllun hwn, a bellach, bob nos Fawrth dros fisoedd y gaeaf ry' ni'n darparu bwyd a gwely i'r digartref.

"Ry' ni'n rhoi swper tri chwrs iddyn nhw, ac maen nhw'n cael cysgu yn y festri a chael brecwast y bore wedyn.

"Bwyd cartref da ry' ni'n wneud, dim byd rhy rich - rhywbeth fel beefcasserole a mash.

"Os ydych chi'n meddwl am y peth, dydy llawer ohonyn nhw ddim wedi cael dim byd i'w fwyta drwy'r dydd."

Ffynhonnell y llun, Salem Treganna
Disgrifiad o’r llun,
Mae pryd tri chwrs yn cael ei baratoi ar gyfer y digartref

Fel rhan o'r cynllun, mae un capel yn gyfrifol am y gwasanaeth am noson bob wythnos. Nos Fawrth yw noson Salem.

Mae'r drysau'n agor am 19:00 ac mae'r drysau'n cau am y noson am 21:00.

"Mae rhai ohonyn nhw ag anghenion arbennig, eraill wedi cwympo mas â'u teuluoedd, a rhai yn ddigartref ar ôl colli swydd," meddai'r Parchedig Morgan.

'Gwerthfawrogol'

"Mae yna ddywediad yn does, bod yna berygl i unrhyw unigolyn sy'n colli tri mis o gyflog fynd yn ddigartref.

"Weithiau, mae rhai yn barod i ddweud eu stori nhw wrthon ni. Dydy eraill ddim, ac ry'ch chi'n parchu hynny.

"Ond beth bynnag eu cyflwr, welais i 'rioed neb mor werthfawrogol."

Ffynhonnell y llun, Salem Treganna

Daeth dros 200 o bobl ddigartref drwy ddrysau Salem dros dymor y gaeaf y llynedd, gyda rhwng 10 a 18 yn cael lloches bob wythnos.

"Mae'n rhaid i'r eglwysi i gyd fod yn agos i ganol y ddinas yn ddaearyddol, achos mae'n rhaid i bobl gerdded draw 'ma," meddai'r Parchedig Morgan.

"Ry ni'n lwcus fan hyn bod gyda ni'r cyfleusterau a bod digon o bobl yn fodlon rhoi o'u hamser i helpu i ni allu cynnig yr help yma.

"Mae'n rhaid dweud ei fod e'n brofiad humbling iawn - ry'ch chi'n gweld pobl sydd heb ddim byd, yn gwenu, yn siriol ac yn werthfawrogol."

Ffynhonnell y llun, Salem Treganna

Mae'r Parchedig Morgan yn dweud mai'r gobaith yw na fyddan nhw'n gweld yr un wynebau flwyddyn ar ôl blwyddyn wrth i bobl lwyddo i ddod o hyd i lety parhaol ac ailadeiladu eu bywydau.

"Ar ôl y flwyddyn gynta' i ni gymryd rhan yn y cynllun, dyma ryw dri o bobl yn dod aton ni ar y noson agoriadol a dweud: 'Ydych chi'n ein cofio ni?'"

"Roedden nhw wedi dod i ddweud wrthon ni eu bod nhw wedi ffeindio fflatiau a'u bod nhw nôl ar eu traed.

"Roedden nhw jest eisiau dweud diolch."

Trefn yr wythnos:

Nos Lun - Eglwys y Bedyddwyr, Grangetown

Nos Fawrth - Capel Salem, Treganna

Nos Fercher - Eglwys y Santes Fair, Heol y Brenin, Treganna

Nos Iau - Eglwys Bedyddwyr Calfari, Treganna

Nos Wener - Neuadd Gymunedol San Pedr, Stryd Bedford, y Rhath

Nos Sadwrn - Sant Germans, Waunadda (Adamsdown)

Nos Sul - Eglwys Adfentydd y Seithfed Dydd, Heol Dwyrain y Bontfaen

(Drysau'n agor am 19:00, cadw gwelyau tan 20:30, drysau'n cau am 21:00)