'12,000 o oedolion mewn risg o gam-drin' yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros chwarter yr achosion honedig o gam-drin yn ymwneud â theuluoedd neu ffrindiau

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod awdurdodau'n amau fod bron i 12,000 o oedolion yng Nghymru yn wynebu risg o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso.

O'r adroddiadau ddaeth i law yn 2016/17 roedd dros 9,000 yn ymwneud â phobl dros 65 oed, gydag ychydig yn llai na hanner o'r bobl hŷn yn byw yn eu cartrefi eu hunain.

Dywedodd llefarydd ar ran Age Cymru bod y ffigyrau'n dangos yr angen i gynyddu gwasanaethau cynghori a chynrychioli ar frys.

O'r 11,761 o adroddiadau gafodd eu cofnodi yn 2016/17, fe wnaeth 717 arwain at ymchwiliadau gan yr heddlu a 2,050 i ymchwiliadau oedd ddim yn ymchwiliadau troseddol.

  • Yn Rhondda Cynon Taf roedd 2,000 o oedolion wedi eu cofnodi yn y categori "mewn risg";
  • Hefyd yn y sir honno roedd dros 500 o bobl wedi eu cofnodi mwy nag unwaith ar gyfer yr un math o gam-drin neu esgeuluso o fewn 12 mis;
  • Abertawe oedd y sir ail fwyaf niferus gyda 157.

Cam-drin emosiynol

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf fod y ffigyrau'n cynnwys pob honiad gafodd ei wneud i Mash - y corff aml-asiantaeth oedd yn gyfrifol am ddiogelwch.

"Wrth ystyried union ffigwr yr oedolion oedd wedi eu canfod i fod mewn risg, yn hytrach na phob cysylltiad gafodd ei gofnodi gyda Mash, ffigwr y cyngor yw 581 o'i gymharu â 2,000 gafodd ei gynnwys yn yr adroddiad," meddai llefarydd.

"Mae'r cyngor wedi ymroi yn llwyr i helpu oedolion sydd mewn risg o gam-drin neu esgeulustod."

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Cafodd yr adroddiadau eu llunio drwy ddefnyddio gwybodaeth yr heddlu, darparwyr gofal, cynghorau, byrddau iechyd, cyfeillion a theuluoedd.

Roedd traean o'r adroddiadau ar gyfer y rhai rhwng 18 a 64 oed yn ymwneud â cham-drin seicolegol neu emosiynol.

Mesurau newydd

Roedd 891 o gyfeiriadau at gam-drin rhywiol, gyda 279 o'r rhain yn ymwneud â phobl dros 65.

Dywedodd prif weithredwr dros dro Age Cymru, Vicki Lloyd ei bod yn bryderus am y "ddarpariaeth isel o wasanaethau adfocad yng Nghymru. yn enwedig o ran pobl sydd mewn rig o gam-drin".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod deddf newydd ddaeth i rym yn 2016 yn cyflwyno mesurau newydd i ddiogelu'r bobl dan sylw.

"Mae cam-drin neu esgeuluso oedolion sydd angen gofal a chymorth yn atgas ac ni fyddwn yn goddef ymddygiad o'r fath," meddai.