Annog disgyblion i feddwl a thrafod yn Nyffryn Conwy

Ysgol Dyffryn Conwy

Mae ysgol yng ngogledd Cymru yn rhan o gynllun arloesol i gyflwyno ffordd newydd o ddysgu.

Bwriad Ysgol Dyffryn Conwy yw dilyn syniadau un o seicolegwyr mwyaf blaenllaw y byd, Edward de Bono, sy'n galw am wneud ysgolion yn "rhywle i ddysgu sut i feddwl".

Ers dechrau'r tymor, mae'r ysgol wedi bod yn defnyddio technegau prosiect Let's Think, cynllun ar y cyd â choleg King's yn Llundain, sy'n rhoi cyfle i ddisgyblion ganolbwyntio ar sgiliau darllen a meddwl, yn hytrach nag ysgrifennu.

Mae'r gwersi'n ymdrin â phob math o destun, o ryddiaith i gerddi, dramâu, testunau ffeithiol neu ffilm.

Yn ôl y sylfaenwyr, mae'r cynllun yn seiliedig ar dystiolaeth bod gan pob un disgybl y potensial i ddatblygu sgiliau darllen a meddwl uwch wrth gael rhyddid i drafod yn agored, a rhoi eu barn.

'Codi hyder'

Yn ôl pennaeth yr adran Saesneg yn Nyffryn Conwy, Tesni Chaka, mae disgyblion yn "hyderus a maen nhw'n barod i drafod" ers dechrau'r gwersi newydd.

"Dydy'r disgyblion ddim yn dod â beiro na phapur i'r dosbarth. Maen nhw'n mynd mewn i grwpiau a 'da ni'n rhoi'r testun iddyn nhw ei ddarllen.

"Wedyn maen nhw'n ei drafod o, a dydyn nhw ddim yn gwybod pwy fydd yn gorfod ateb y cwestiynau, felly maen nhw i gyd yn gorfod bod yn barod i ddweud rhywbeth.

"Mae'n gyfle iddyn nhw wella eu geirfa a sgiliau darllen a 'da ni'n gweld y cynnydd yn barod."

Yn ôl rhai o'r disgyblion, mae'r cynllun yn ffordd effeithiol o ddysgu: "Weithiau mae'n gallu helpu plant sy'n swil, mae o bendant yn codi hyder...

"Pan 'da chi'n 'sgwennu rhywbeth lawr, 'da chi'n gorfod meddwl amdano, gwneud yn siŵr bod chi'n sillafu fo'n iawn, ond pan 'da chi'n siarad 'da chi'n dweud o off top eich pen a mae o'n gwneud i chi feddwl mewn ffordd wahanol..."

"'Da ni'n dysgu sut i ddweud ein barn achos 'does 'na ddim ateb cywir neu anghywir. Mae o'n helpu efo gwaith 'sgwennu hefyd achos ti'n meddwl amdano fo fwy cyn ei 'sgwennu lawr."

'Hyder'

Mae 'na dros 350 o ysgolion yn Lloegr yn rhan o gynllun Let's Think, ond Ysgol Dyffryn Conwy yw'r ysgol gyntaf, a'r unig un yng Nghymru, a maen nhw'n bwriadu defnyddio'r technegau ar draws y cwricwlwm.

Dywedodd Cydlynydd Llythrennedd yr ysgol, Anna Roberts: "Mae o'n pwysleisio sgiliau llefaredd i ddechrau, cael y plant i ddatgan be' maen nhw'n ei feddwl a thrafod testunau sy'n anghyfarwydd.

"Mae'n mynd i helpu, wrth gwrs, gyda Chymraeg a Saesneg ond efo pynciau eraill hefyd. Maen nhw'n mynd i gael yr hyder i edrych ar rywbeth, holi cwestiynau ac ati.

"Mae'n mynd i helpu efo cwestiynau arholiad yn sicr, ond mae o hefyd yn mynd i helpu nhw i ddatblygu fel unigolion."

Cynllun dwy flynedd fydd o i ddechrau, a bydd yr ysgol yn monitro ei lwyddiant trwy edrych ar ganlyniadau TGAU y disgyblion ac maen nhw'n gobeithio gweld y cynllun yn cael ei ddefnyddio gan ysgolion eraill maes o law.

Pynciau Cysylltiedig