Camddefnydd swydd: Ymateb annigonol heddluoedd

heddluoedd cymru

Dyw dros hanner heddluoedd Cymru a Lloegr ddim wedi gwneud digon i ateb pryderon am blismyn a staff yn camddefnyddio'u swyddi er mwyn cael rhyw, yn ôl adroddiad newydd.

Daw'r adroddiad gan Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi yn dilyn asesiad newydd pan ddaeth maint y broblem i'r amlwg y llynedd.

Fe gafon nhw'u gorchymyn i ymchwilio i'r mater gan yr Ysgrifennydd Cartref ar y pryd, Theresa May, ac yn eu hadroddiad cychwynnol fe ddaeth i'r amlwg fod cannoedd o blismyn a staff eraill wedi cael eu cyhuddo o ecsploetio pobl drwy gamddefnyddio'u grymoedd.

Roedd hynny yn Rhagfyr 2016, ac fe gafodd yr heddluoedd y dasg o ddatblygu cynlluniau i ddelio gyda'r broblem a dechrau gweithredu'r cynlluniau.

Heddluoedd Cymru

Nawr mae'r Arolygiaeth wedi asesu'r sefyllfa unwaith eto, a chanfod bod 11 o heddluoedd heb gynnwys digon o wybodaeth yn eu cynlluniau - roedd Heddlu Gogledd Cymru yn un o'r rhain.

Roedd 15 arall wedi paratoi cynllun ond heb ddechrau eu gweithredu - roedd Heddlu Dyfed Powys ymysg y pymtheg yma.

Roedd 15 wedi dechrau gweithredu'r cynlluniau, gan gynnwys Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru.

Dim ond dau - Heddlu Sir Derby a Heddlu Glannau Mersi - oedd wedi cydymffurfio'n llawn â'r gofynion.

Y llynedd fe gafodd cyn blismon gyda Heddlu De Cymru ei garcharu am 18 mlynedd am dreisio dwy fenyw tra ar ddyletswydd.

Yn 2014 cafodd plismon gyda Heddlu'r Gogledd ei garcharu am gam-drin rhywiol o ferch yn ei harddegau.

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafodd y cyn-blismon Jeffrey Davies ei garcharu am 18 mlynedd am dreisio

'Cwbl annerbyniol'

Wrth i ail adroddiad AHEM gael ei gyhoeddi ddydd Iau, dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De, Jeremy Vaughan:

"Mae cael plismyn yn camddefnyddio'u grymoedd at bwrpasau rhywiol yn gwbl annerbyniol. Mae'n tanseilio'r ymddiriedaeth sydd gan y cyhoedd yn ein gwasanaeth ynghyd ag ymdrechion y mwyafrif llethol o swyddogion a staff sy'n gweithio i gadw'n cymunedau yn ddiogel.

"Ni fyddwn yn diodde' swyddogion na staff llwgr ac fe fyddwn yn ymateb yn gyflym ac yn gadarn i honiadau o gamymddwyn rhywiol.

"Mae disgwyl i bob swyddog ac aelod o staff gadw'r safonau uchaf o onestrwydd a phroffesiynoldeb, ac mae'n gyfrifoldeb ar bawb - waeth beth yw eu rôl - i adrodd am unrhyw gydweithiwr sydd ddim yn cyrraedd y safonau yma.

"Mae cyhoeddiad AHEM yn adlewyrchu'r gwaith sydd wedi ei wneud gan Heddlu De Cymru i sicrhau fod gennym y gallu i ymchwilio a chanfod unigolion sy'n ymddwyn yn y modd annerbyniol yma."

Image caption Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De yw Jeremy Vaughan

'Dibynnu ar ymddiriedaeth'

Y Ditectif Uwch-Arolygydd Nicky Brain oedd yn siarad ar ran Heddlu Gwent pan ddywedodd: "Mae'r berthynas broffesiynol rhwng aelod o wasanaeth yr heddlu a'r cyhoedd yn dibynnu ar ymddiriedaeth a hyder.

"Does dim lle mewn plismona i'r rhai sy'n camddefnyddio'u safle at bwrpasau rhywiol. Ni fyddwn yn diodde' cam-drin yr ymddiriedaeth gan unrhyw aelod o'r gwasanaeth, ac fe fydd unrhyw adroddiad am y math yma o gam-drin yn cael ei gymryd o ddifri a'i ymchwilio'n llawn gan swyddogion arbenigol."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys: "Rydym yn falch fod AHEM wedi cydnabod fod ymateb Heddlu Dyfed Powys i'r potensial o gam-drin swydd at bwrpasau rhywiol yn drylwyr.

"Ym mis Mai eleni fe wnaethom lansio 'Ymgyrch Mars', sef ein hymateb i'r bygythiad yma, gyda'r ffocws o godi ymwybyddiaeth o ffiniau proffesiynol a hybu safonau uchel o ymddygiad proffesiynol.

"Rydym hefyd wedi cymryd camau i uwchraddio'n systemau... a chaniatáu i staff adrodd am bryderon yn ddienw.

"Er bod digwyddiadau o'r natur yma yn brin, mae gennym systemau mewn lle i adnabod pryderon a chanfod unrhyw ymddygiad sy'n cymryd mantais o unigolion bregus."

Mae disgwyl i Heddlu Gogledd Cymru ymateb maes o law.

Straeon perthnasol