Dyfed Powys yn torri rheolau diogelu data

Amddiffyn data Image copyright PA

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cytuno i wella diogelwch a chynnal hyfforddiant i staff, yn dilyn rhybudd fod rheolau diogelu data wedi eu torri droeon.

Rhoddodd y llu wybod i'r Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCC) am nifer o ddigwyddiadau dros gyfnod o 18 mis.

Ymysg yr achosion oedd un pan gafodd ffacs yn cynnwys "data personol sensitif" ei anfon gan dîm iechyd meddwl yr heddlu at feddygfa ym mis Awst 2016.

Mewn achos arall, cafodd e-bost yn cynnwys manylion am gynghorydd a chymydog ei anfon at glerc cyngor, pan nad oedd yna gytundeb i rannu gwybodaeth gyda'r awdurdod.

Rhannu llun

Cafodd y SCC hefyd wybod am lun oedd wedi ei dynnu gan swyddog ar ffôn symudol mewn swyddfa, oedd yn cynnwys sgrin gyfrifiadur â gwybodaeth yr heddlu arni.

Roedd y swyddog yna wedi anfon y llun at aelod o'i deulu, oedd hefyd yn torri Côd Etheg y Coleg Plismona.

Doedd dim un o'r swyddogion yn y tri achos wedi cael hyfforddiant ar ddiogelu data.

Image copyright Heddlu
Image caption Y Prif Gwnstabl Mark Collins sy'n gyfrifol am sicrhau fod Heddlu Dyfed Powys yn cydymffurfio â'r rheolau Deddf Diogelu Data 1998

Dangosodd ymholiadau can y SCC nad oedd 1,204 o swyddogion Dyfed Powys, allan o gyfanswm o 2,258, wedi cwblhau hyfforddiant diogelu data hyd at ganol mis Mawrth eleni.

Doedd dim rhaglen cyrsiau gloywi cyfredol ar y pwnc ar gael chwaith.

Fel rheolwr data'r llu, y Prif Gwnstabl Mark Collins sy'n gyfrifol am gydymffurfio â'r rheolau Deddf Diogelu Data 1998.

Mewn gohebiaeth gyda'r SCC, ymrwymodd i gynnal "rhaglen hyfforddiant amddiffyn data drwy'r llu" yn ogystal â chynnal cyrsiau gloywi.

Mae'r llu hefyd wedi cytuno i wella mesurau diogelwch i ddiogelu'r data sy'n eu meddiant.

'Gwella ymateb'

O ganlyniad i'r sicrhad hwnnw, mae'r SCC wedi cytuno i beidio â chyflwyno camau gorfodol.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl, Darren Davies: " Fel llu, rydym yn cydnabod yn llwyr y materion a godwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth, ac yn wir, rydym eisoes wedi adnabod y materion hyn ein hunain ac wedi cymryd camau i'w datrys.

"Rydym yn hollol ymrwymedig i wella'n hymateb wrth ddelio â gwybodaeth sensitif a phersonol."