Tirlithriad Ystalyfera: Rhagor o dai mewn ardal risg

tirlithriad Ystalyfera

Mae dros 50 o adeiladau ychwanegol yn rhan o "barth perygl uwch" yn ardal Pant Teg.

Daeth hynny i'r amlwg yn dilyn arolygon daearegol o'r ardal.

Fis diwethaf bu'n rhaid symud pobl o 10 o dai ar Heol Cyfyng yn dilyn tirlithriad.

Nawr mae 52 adeilad arall, gan gynnwys tai cyfagos a chapel, wedi cael eu dynodi yn rhai sydd o fewn y parth.

Ond mae Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot wedi dweud na fydd mwy o bobl yn cael eu symud allan o'u tai am y tro fodd bynnag.

Cyfarfod cyhoeddus

Mae'r tai sydd yn rhan o'r "parth perygl uwch" yn cynnwys y rhai dros ffordd i'r rheiny yn Heol Cyfyng sydd eisoes wedi eu gwagio, ac eraill yn y cyffiniau i gyfeiriad Ystalyfera.

Ymysg y strydoedd sydd wedi eu heffeithio mae rhan fechan o Ffordd yr Eglwys, rhannau o Heol Cyfyng a rhannau o Graig y Merched.

Bydd yr adeiladau nawr yn cael eu hasesu'n unigol, ac mae'r cyngor wedi dweud y gallai'r risg gynyddu petai glaw trwm.

Ond dyw trigolion ddim wedi cael cyfarwyddyd i symud o'u cartrefi am nad oes tystiolaeth o fygythiad gwirioneddol i fywydau.

Image copyright Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot
Image caption Mae 60 o dai, capel a neuadd capel yn rhan o'r parth perygl uwch

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal nos Iau yn Ysgol Gyfun Ystalyfera er mwyn esbonio'r mapiau newydd sydd yn dangos yr arolygon.

Dywedodd Nicola Pearce, Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd y cyngor: "Dyw lleoliad yr adeiladau o fewn y parth perygl uwch ddim o reidrwydd yn golygu y byddwn ni'n cymryd camau pellach i symud rhagor o drigolion o'u cartrefi.

"Byddwn ni'n gweithredu yn unol â'r cyngor sy'n cael ei roi yn yr asesiad risg sy'n cael ei gyfeirio ato yn y diweddariad ar ein gwefan."

Yn sgil y tirlithriad ym mis Awst mae un o gynghorwyr Castell-nedd Port Talbot wedi galw am help ariannol gan Lywodraeth Cymru i ddelio â'r digwyddiad.

Mae'r cyngor wedi dweud y gallai'r perchnogion tai, sydd eisoes wedi symud, ddychwelyd i'w cartrefi os bydd arolwg yn dangos eu bod yn ddiogel.