Pryder am ddiffyg lle i godi dai yn Sir Fynwy

gwerthu ty Image copyright Getty Images

Mae prinder tir i godi tai newydd yn achosi pryder yn Sir Fynwy.

Mae disgwyl i'r cyngor sir adolygu eu Cynllun Datblygu Lleol yn gynnar gan nad yw'r sir wedi codi hanner y maint disgwyliedig o dai ers 2014.

Yn ôl arwerthwyr tai mae'r addewid i gael gwared â thollau Pont Hafren wedi cynyddu'r galw am dai newydd yn y sir.

Mae pedair tref yn y sir - Y Fenni, Trefynwy, Cas-gwent a Chil-y-coed - ymhlith y deg tref yng Nghymru sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf mewn prisiau tai yn ddiweddar.

Yn Sir Fynwy mae pris tŷ ar gyfartaledd yn £280,000 - yr uchaf yng Nghymru.

Yn ôl arbenigwyr tai yn lleol mae twf yn economi Bryste yn effeithio ar y galw am dai ym Mynwy. Mae ystadegau yn dangos fod pris tŷ ym Mryste yn codi'n gynt nag unman arall yn y DU.

Image copyright Geograph/Jaggery
Image caption Mae Cil-y-coed wedi gweld cynnydd sylweddol ym mhrisiau tai

Mae arwerthwyr yn ne Sir Fynwy yn dweud y gallant "werthu tŷ ymhen 24 awr" wrth i'r galw fod yn uwch na'r hyn sydd ar werth.

Ym mis Chwefror 2014 targed tai newydd cyngor Sir Fynwy oedd 488 o gartrefi y flwyddyn - roedd hynny yn ateb gofyn y Cynllun Datblygu Lleol.

Ond dim ond 667 eiddo sydd wedi eu codi yn y tair blynedd ers hynny - 797 tŷ yn llai na'r gofyn.

"Dyw polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol ddim yn cael eu gweithredu yn ôl y disgwyl ac y mae prinder tir ar gyfer codi tai yn fater o bryder," medd adroddiad gan Mark Hand, pennaeth cynllunio a thai Cyngor Sir Fynwy.

Bydd pryderon Mr Hand a'r argymhelliad i adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol yn gynnar yn cael eu trafod gan bwyllgor datblygu ac economi'r cyngor ddydd Iau.

"Gan fod y prinder tir yn gymaint o ben tost does dim dewis arall," ychwanegodd Mr Hand.

Image caption Bydd tollau pontydd Hafren yn dod i ben ddiwedd 2018

"Mae cynnydd yn y prisiau tai mewn rhannau o'r sir yn anhygoel," medd un arwerthwr. "Gall tŷ o dan £250,000 yng Nghil-y-coed werthu o fewn tua diwrnod."

Ychwanegodd Jason Cave, cyfarwyddwr cwmni arwerthwyr CHF ym Magwyr mai'r broblem fawr yw bod y rhai sy'n gwerthu eu tai yn dod o hyd i brynwr ond ei bod yn amhosib iddynt ddod o hyd i dŷ arall i'w brynu gan nad oes yr un ar gael.

"Hefyd does fawr o gyfle i brynwyr tai am y tro cyntaf brynu yma gan fod prisiau tai mor ddrud, a phobl o bant yn fodlon talu crocbris am dŷ," meddai.