Cyflogau swyddogion GIG: Staff yn 'rhwystredig'

nhs

Mae cyflogau uchel penaethiaid y GIG yn gwneud i'r rhai sy'n gweithio ar y "rheng flaen deimlo'n rhwystredig", yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae'r Ceidwadwyr wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am gymeradwyo 12 o argymhellion i godi cyflogau swyddogion dros y tair blynedd diwethaf.

Dywedodd arweinydd Ceidwadwyr Cymru, Andrew RT Davies, nad yw'n "syndod iddo" bod pedwar o'r saith bwrdd wedi rhedeg ar golled.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod y tâl yn adlewyrchu cyfrifoldebau a phrofiad y rheiny mewn "rolau uwch".

Uchafswm o £202,000

Mae'r cyfraddau tâl a argymhellir ar gyfer uwch reolwyr y GIG yng Nghymru yn amrywio o £85,850 i uchafswm o £202,000 ar gyfer prif weithredwr, ac maen nhw wedi'u seilio ar faint y sefydliad a'r ystod o gyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â'r rôl.

Rhaid i unrhyw gynllun i hysbysebu rôl sy'n talu mwy na'r uchafswm ar gyfer y swydd honno gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a phrif weithredwr GIG Cymru.

Cyhoeddodd y Ceidwadwyr lythyr gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething i Mr Davies yn cadarnhau bod 13 achlysur wedi bod ers Medi 2014 pan ofynnodd byrddau iechyd ganiatâd i wneud hyn.

Daeth pum cais gan Betsi Cadwaladr yn y gogledd, tri o Gwm Taf, dau'r un gan Aneurin Bevan a Chaerdydd a'r Fro, ac un gan Hywel Dda.

Cafodd pob un ei gymeradwyo, ar wahân i un o geisiadau Cwm Taf.

Image caption Mae Andrew RT Davies yn bryderus fod cyflogau rhai o'r swyddogion yn gwneud i'r rhai sy'n gweithio ar y "rheng flaen deimlo'n rhwystredig"

Dywedodd Mr Davies: "Mae pedwar o fyrddau iechyd Cymru wedi gweithredu ar golled dros y tair blynedd diwethaf, ac nid yw'n syndod o ystyried y symiau uchel maent yn barod i daflu at staff.

"Er fy mod yn derbyn bod yn rhaid i fyrddau iechyd barhau i fod yn gystadleuol i ddenu'r doniau gorau, bydd llawer sy'n gweithio ar y rheng flaen yn teimlo'n rhwystredig iawn yn gweld hyn."

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn gwrthod y cysylltiad a wnaed gan y Ceidwadwyr rhwng diffygion cyllidebol a chyflogau aelodau'r byrddau, gan ddisgrifio'r sylwadau fel "nonsens".

"Er gwaethaf y toriadau sylweddol i'n cyllideb gan Lywodraeth y DU, mae'r gwariant ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yw'r uchaf a fu erioed," meddai llefarydd.

Pynciau Cysylltiedig