Rhybudd am ddiffyg lleoedd ysgolion yng Ngheredigion

Cwmpadarn Image copyright Google
Image caption Cafodd Ysgol Cwmpadarn ei chau yn 2015

Mae cynghorwyr yng Ngheredigion yn rhybuddio y gallai fod 'na brinder lleoedd yn rhai o ysgolion y sir.

Mae Cyngor Ceredigion wedi penderfynu gwerthu safle Ysgol Cwmpadarn, Aberystwyth am £350,000 ar ôl ei chau, gan ddweud bod lle i'r disgyblion mewn ysgolion eraill.

Mae disgwyl i gynlluniau i adeiladu estyniadau ar ddau o'r ysgolion hynny, Llanilar a Chomins Coch, gael eu cymeradwyo ddydd Mawrth - ar ôl cwynion nad ydy'r adeiladau'n "addas i'w pwrpas".

Dywedodd y cyngor fod angen yr estyniadau i gydymffurfio â chanllawiau.

Ychwanegodd fod angen darparu cyfleusterau i'r anabl a digon o doiledau o dan reolau Llywodraeth Cymru, a byddai nifer y plant fydd yn cael eu derbyn i'r ysgol yn aros yr un fath.

Dim lle?

Dywedodd Paul James, sy'n cynrychioli ward Sulien ar y cyngor, fod gorlenwi yn golygu bod disgyblion yng Nghomins Coch yn cael eu haddysgu mewn coridorau ac y gallai'r sir gael trafferth dod o hyd i leoedd ysgol i blant yn y dyfodol yn sgil cau Cwmpadarn.

Ychwanegodd y byddai datblygu'r safle ar gyfer tai yn gwaethygu'r broblem oherwydd y tebygolrwydd y byddai cannoedd o blant ychwanegol angen lleoedd ysgol.

"Ble rydyn ni'n mynd i'w rhoi?" meddai.

"Mae'r cyngor yn dweud bod digon o leoedd gwag, ond efallai y bydd yn rhaid i ni adeiladu ysgol arall neu adeiladu estyniadau gydag arian trethdalwyr yn lle hynny."

Image copyright Google
Image caption Mae disgwyl cymeradwyo cynlluniau i adeiladu estyniad ar Ysgol Comins Coch

Ychwanegodd Gareth Davies, cynghorydd ward Padarn: "Y peth olaf yr ydym eisiau - mewn ychydig flynyddoedd - yw i'r awdurdod addysg droi a dweud nad oes gennym ddigon o leoedd ar gyfer yr holl ddisgyblion."

Ychwanegodd na fyddai'r ardal o gwmpas Ysgol Cwmpadarn yn gallu ymdopi â thraffig ychwanegol os yw'r safle'n cael ei ddatblygu fel tai - gan arwain at bryderon diogelwch ar gyfer defnyddwyr y ffordd a cherddwyr, a'r perygl o lifogydd.

Dywedodd Cyngor Ceredigion fod datblygiad sylweddol ar safle Cwmpadarn yn debygol o fod angen caniatâd cynllunio, sy'n "ystyried effaith bosibl y datblygiadau arfaethedig ar gymunedau lleol, gan gynnwys ystyriaethau traffig a diogelwch".

Wrth ymateb i ymgyrchoedd lleol ar gyfer darparu parc chwarae ar y safle, dywedodd y cyngor fod eu cynllun datblygu yn ystyried hyn.

Pynciau Cysylltiedig