Bargen newydd i barafeddygon Cymru

ambiwlans

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi gwell amodau i barafeddygon Cymru er mwyn cydnabod y sgiliau ychwanegol a'r profiad sydd angen arnynt i gyflawni mwy o waith clinigol.

Bydd y fargen newydd yn galluogi Parafeddygon Band 5 presennol i ddringo i swydd newydd Parafeddyg Band 6.

Daw'r cytundeb wedi trafodaethau llwyddiannus a chadarnhaol rhwng Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, undebau llafur, y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys a Llywodraeth Cymru.

Gwaith parafeddyg wedi newid

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: "Mae swyddogaeth parafeddygon wedi newid yn sylfaenol dros gyfnod o amser.

"Erbyn heddiw mae eu gwaith yn cynnwys gofal brys a gofal heb ei drefnu. Maen nhw'n darparu triniaeth uwch i gleifion ag anghenion clinigol difrifol ond hefyd yn asesu a chyfeirio cleifion at y rhannau cywir o'r system iechyd i ddarparu'r gofal sydd ei angen arnynt.

"Maen nhw'n rhoi triniaeth cynnal bywyd, gwneud penderfyniadau ynghylch triniaeth frys, ac yn gweithio mewn amgylchedd sydd â lefel uwch o ymreolaeth nag eraill yn ein gwasanaeth iechyd. Gall parafeddygon hefyd weithio ar draws yr holl sector gofal iechyd, yn hytrach na chael eu cyfyngu i swyddogaethau criw ambiwlans traddodiadol.

"Mae parafeddygon yn gweithio'n ddiflino, ddydd ar ôl dydd yn achub bywydau ac yn cefnogi eu cymunedau. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn cydnabod eu cyfrifoldebau cynyddol, ac yn rhywbeth i'w groesawu."

Gwell gofal

Mae'r Llywodraeth yn hyderus y bydd y newid yn sicrhau gwell gofal i gleifion Cymru.

Bydd y newidiadau yn dod i rym ar 1 Hydref eleni a rhwng hynny â 2021 bydd cynllun yn cael ei gyflwyno i alluogi staff i gael y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd. Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd llythyrau yn cael eu hanfon at barafeddygon yn amlinellu'r hyn sy'n ofynnol ar gyfer y swydd Band 6.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Richard Lee: "Mae'n parafeddygon yn darparu gofal clinigol ardderchog ledled Cymru bob dydd. Bydd y swydd-ddisgrifiad a'r pecyn datblygu newydd yn caniatáu i gleifion gael gofal gwell fyth, mewn nifer o achosion yn nes at eu cartrefi.

"Dyma gydnabyddiaeth hefyd i sgiliau ein staff wrth i swyddogaeth parafeddygon ddatblygu i'r 21ain ganrif - nid yn unig darparu triniaeth i'r rhai sydd angen gofal brys, ond hefyd asesu cleifion ag anghenion sydd â llai o frys ond sydd angen help i gyrraedd at ran gywir y system iechyd."

Dywedodd Prif Gomisiynydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Stephen Harrhy: "Rwy'n croesawu cyhoeddiad heddiw yn fawr iawn. Mae swyddogaethau parafeddygon wedi esblygu ac mae'r cytundeb hwn, a gyflawnwyd drwy waith partneriaeth llwyddiannus, yn cydnabod y cyfrifoldebau a'r sgiliau ychwanegol sy'n ofynnol wrth eu gwaith."