Galwadau am gefnogaeth iechyd meddwl i staff argyfwng

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Nod y rhaglen Golau Glas yw helpu 20,000 o weithwyr y gwasanaeth brys ac achub ledled Cymru

Mae galwad i fwy o weithwyr y gwasanaethau brys i ymgymryd â'r rôl o gynnig cymorth iechyd meddwl i gydweithwyr.

Mae elusen iechyd meddwl, Mind Cymru, wedi galw ar fwy o weithwyr i ddod yn "Bencampwyr Golau Glas".

Mae dros 50 o bobl wedi ymuno â'r rhaglen ers lansio'r fenter ym mis Ebrill.

Yn ôl y gwasanaethau brys, maen nhw'n cynyddu'r gwahanol fathau o gefnogaeth iechyd meddwl sydd ar gael i weithwyr.

Dangosodd y ffigyrau diweddaraf gan elusen Mind Cymru fod tua 90% o weithwyr y gwasanaethau brys wedi profi straen yn eu gwaith, tra bod 25% wedi ystyried hunanladdiad.

Ffwrdd o'u gwaith

Yn ogystal fe ddangosodd ystadegau gan y Swyddfa Gartref, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf, fod nifer y swyddogion heddlu yng Nghymru sydd wedi bod i ffwrdd o'u gwaith oherwydd pwysau a straen cynyddol wedi mwy na dyblu dros y pedair blynedd diwethaf.

Nod y rhaglen Golau Glas yw helpu 20,000 o weithwyr y gwasanaeth brys ac achub ledled Cymru.

Mae'n cynnig hyfforddiant i helpu staff i ddelio â sefyllfaoedd, ac i reolwyr eu helpu.

Dywedodd Mind Cymru bod angen i staff neu wirfoddolwyr i helpu "godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl" yn y gweithle a bod yn bwynt cyswllt i gydweithwyr sy'n ei chael hi'n anodd.

Disgrifiad o’r llun,
Ymladdwyr tân o dde Cymru yn cymryd rhan mewn ymarferiad achub

Eisoes, mae gan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru nifer o fentrau sy'n cynnig cefnogaeth i staff, ac mae'n bwriadu cyflwyno rhaglen rheoli risg trawma o fis Tachwedd ymlaen.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod wedi lansio 'cynllun cefnogi cyfoedion iechyd meddwl' yn ddiweddar ac maent yn parhau i hyrwyddo a chefnogi staff.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth i'r gweithlu - megis rheoli risg trawma, llinell ofal 24 awr, a rhaglenni sy'n helpu rheolwyr i nodi straen - sy'n cael eu "hadolygu a'u datblygu'n gyson".

Dywedodd Heddlu Gwent fod ganddynt wasanaeth cyfrinachol ar gyfer yr holl weithwyr, sydd ar gael "saith niwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn", a oedd yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.

'Newidiadau cadarnhaol'

Mae bron i 30 o staff Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi mynegi diddordeb mewn dod yn bencampwyr Golau Glas, yn ôl yr heddlu.

Dywedodd Mark Malson, pennaeth adnoddau dynol y gwasanaeth tân, eu bod wedi croesawu'r "cyfle i herio stigma iechyd meddwl, a dysgu mwy am iechyd meddwl a gwneud newidiadau cadarnhaol at les gyda chymorth y rhaglen".

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu bod "wedi ymrwymo i iechyd, diogelwch a lles ei staff".

Pynciau Cysylltiedig