Deiseb i gadw gwasanaethau bws yng nghanol Dolgellau

Cyhoeddwyd

Mae cannoedd o bobl yn ardal Dolgellau wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r syniad o wahardd bysus o ganol y dref a'u lleoli mewn maes parcio gerllaw.

Wrth i rai ddadlau y byddai'r gwaharddiad yn gwneud lles i ganol y dref, mae eraill yn poeni y gallai niweidio'r economi yno.

Mae Cyngor Gwynedd ar fin dechrau ymgynghoriad ar drafnidiaeth yn y dref.

Yn aml mae nifer o fysus i'w gweld gyda'i gilydd yn nhref Dolgellau, ond yn ôl rhai mae'n sefyllfa annerbyniol a gwell fyddai eu parcio ym maes parcio'r Marian gerllaw.

Un sy'n cefnogi'r ymgyrch yw Ywain Myfyr, is gadeirydd Cyngor Tref Dolgellau.

Dywedodd: "Yn y dyddiau yma pan mae trefi a dinasoedd yn trio lleihau trafnidiaeth, mae'n ymddangos bod trafnidiaeth yn Nolgellau yn mynd ar i fyny.

"Ar adegau mae ganddon ni bump, weithiau chwech, o fysus yn stopio a'r peiriant yn rhedeg am gyfnod estynedig a dweud y gwir.

"Mae hynny dwi'n teimlo yn llygru'r awyr yn y dref - mae o hefyd yn stopio trafnidiaeth gyffredin. Mae o hefyd yn peri 'chydig bach o sefyllfa o safbwynt iechyd a diogelwch."

disgrifiad o’r llun'Lle mae diwedd colli pethau o ganol y dref?' medd Llion James, perchennog siop

Ond mae rhai o bobl fusnes Dolgellau yn poeni y byddai parcio'r bysus ym maes parcio'r Marian yn golygu y byddai llai o bobl yn dod i sgwâr Eldon ac felly y bydden nhw'n colli busnes.

Mae Llion James yn berchen ar siop Y Cymro. Dywedodd: "Mae'n bwysig iawn yn dydi... pobl ddim isio mynd i gyrion y dref i ddal bysus a ballu.

"'Den ni wedi colli'r ganolfan groeso ac un neu ddau o lefydd parcio yn y sgwâr fel mae hi. Lle mae hyn yn mynd i ddiwadd?"

Henoed

Un arall sy'n poeni ydi Eirlys Roberts, sy'n gweithio yn siop JP & Sons yn y dref.

Dywedodd wth Cymru Fyw: "Mi laddith Dolgellau. Mae 'na lot o henoed yn dod i mewn ar y bys o Bermo a Fairbourne a'r Friog.

"Ma' nhw wedi dweud na fyddan nhw'n dod i'r dref wedyn achos mae o'n rhy bell iddyn nhw gerdded o'r Marian."

disgrifiad o’r llunMae Llinos Rowlands yn credu bod cael y bysus yng nghanol Dolgellau yn beryglus

Mae Llinos Rowlands, perchennog Gwin Dylanwad yn Nolgellau o blaid atal bysus rhag dod i ganol y dref gan eu bod yn beryg.

"Mae'n sefyllfa sy'n aros am ddamwain. Hefyd 'den ni angen symud efo'r amser," meddai.

"Mae Dolgellau yn dref hanesyddol ond 'den ni ddim isio byw yn y gorffennol."

Ymgynghoriad

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae Dolgellau yn ganolbwynt pwysig ar gyfer y rhwydwaith bysiau cyhoeddus ar gyfer yr ardal, sy'n golygu fod nifer o bobl yn cyfnewid bws yn y dref ac ar adegau gall fod nifer o fysiau gwahanol fod yn defnyddio'r safle bws ar y sgwâr.

"Yn dilyn pryderon am dagfeydd traffig a diogelwch cerddwyr, mae'r cyngor yn edrych ar y posibilrwydd o un ai creu safle ymgyfnewid pwrpasol yn Nolgellau, neu addasu ac uwchraddio'r safleoedd bws sy'n bodoli yn barod.

"I'r perwyl hwn, bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal yn yr hydref er mwyn canfod barn trigolion a busnesau lleol. Bydd arddangosfa gyhoeddus yn cael ei gynnal yn ystod mis Medi fel rhan o'r ymgynghoriad.

"Wedi casglu barn yn lleol, bydd y cyngor yn penderfynu ar y ffordd orau i fwrw 'mlaen efo unrhyw addasiadau i'r system fysiau."

Pynciau Cysylltiedig