Yn ôl ar y trac

  • Cyhoeddwyd
beth FFfynhonnell y llun, Beth Frazer

Mae'n dair blynedd ers cafodd Beth Frazer wybod bod ganddi diwmor ar yr ymennydd yn agos at y chwarren bineol [pineal gland].

Ers i'r gantores 23 oed o Ynys Môn rannu ei phrofiad a'i hofnau gyda Cymru Fyw mae hi wedi cael llawdriniaeth arloesol yn Awstralia a bellach wedi ail afael o ddifri' yn ei gyrfa gerddorol.

Er ei bod hi'n brysur ail-afael yn ei cherddoriaeth drwy bostio flogs ar ei sianel YouTube, dyw hi ddim wedi bod yn hawdd ar Beth i fwrw ati gyda'r gerddoriaeth, a bywyd bob dydd, ers ei salwch.

"Mae fy mywyd yn ôl ar y trac iawn rŵan, diolch i Dduw. Roeddwn i'n sâl am gymaint o amser, wnes i anghofio beth oedd bywyd," meddai Beth, sy'n rhyddhau sengl newydd, Dim Ond Chdi, ddiwedd Awst.

"Wnes i ei hysgrifennu hi am Arwel, fy nghariad, er mwyn iddo wybod cymaint dwi'n gwerthfawrogi'r holl bethau mae o wedi gwneud i fy helpu, ac yn dal i wneud."

Ar ôl cael triniaeth arbenigol yn Awstralia, mae hi wedi gorfod byw gyda sgil-effeithiau heriol.

"Dwi wedi cael gwared ar tua 90% o'r symptomau oedd gen i o'r tiwmor, sy'n wych.

"Ond yr unig bethau sy'n fy nal i yn ôl ydy'r symptomau newydd a ddaeth yn sgil y driniaeth ei hun sef problemau efo fy llygaid a cholli fy nghof."

Ffynhonnell y llun, Beth Frazer

Mae hi'n dal i fod mewn cadair olwyn, am fod cerdded yn peri anhawster o hyd.

"Dwi'n gwneud hydrotherapy yn y pwll nofio lleol, ac yn wyrthiol dwi'n gallu cerdded bron yn berffaith yn y dŵr!"

Ers y driniaeth, mae hi wedi bod yn cryfhau bob dydd.

"Does unman i fynd ond i fyny. Ond yn anffodus, mae'r lôn i wellhad yn un anodd a hir," meddai.

Y cof yn pallu

O gofio yn ôl i phan oedd ganddi'r tiwmor ar ei hymennydd, mae'r atgofion yn anodd, mae'n cyfaddef.

"Ro'n i'n byw bywyd o fy ngwely, ac yn gorfod dibynnu ar bawb arall i wneud bob dim drosta i. Do'n i ddim yn gallu gwneud dim byd ar fy mhen fy hun," meddai.

"Mi oedd o'n anodd gweld pawb o fy nghwmpas yn bwrw 'mlaen efo'u bywydau. Mynd i brifysgolion, mynd allan i weld ei gilydd, ond doedd dim modd i mi ymuno â nhw."

Ond mae hi'n cyfrif ei hun yn lwcus.

"Mae yna bobl yn y byd sydd mewn cyflwr dipyn gwaeth na fi," meddai.

Yn anffodus, er hynny, mae ei golwg hi wedi dirywio dipyn, ond yr hyn sy'n waeth yw'r dirywiad yn ei chof hi.

"Dydw i ddim yn cofio beth ddwedais i bum munud yn ôl weithiau, a dwi'n gorfod ysgrifennu popeth i lawr yn syth cyn i mi anghofio.

"Mae'n anodd cofio cymryd fy nhabledi hefyd, sy'n boendod. Ac weithiau, os wela i rywun allan, a'u bod nhw'n dod ata i am sgwrs, dwi ddim yn cofio cyfarfod nhw."

Disgrifiad o’r llun,
Beth yn hyrwyddo ei sengl Tanio Y Fflam

'Cerddoriaeth ydy fy therapi'

Os oedd creu a gwrando ar gerddoriaeth yn rhan bwysig o'u bywyd hi o'r blaen, mae Beth Frazer yn sicr ei fod e hyd yn oed yn bwysicach ers cael y driniaeth.

"Mae o ddeg gwaith mwy pwysig. Trwy fy salwch, roedd gen i boenau dros fy nghorff i gyd, a phroblemau efo fy ngwddw, felly nes i ddim canu bron o gwbl," meddai.

"Ond yn ystod y flwyddyn ddiwethaf dwi wedi bod yn rili canolbwyntio ar ysgrifennu a rhyddhau caneuon i'r radio a theledu, ac hefyd yn postio lot ar fy sianel YouTube. Cerddoriaeth ydy fy therapi."

Gwnaeth Beth ryddhau sengl newydd yn ôl ym mis Chwefror - Tanio Y Fflam - ac mae hi'n falch ofnadwy, meddai.

"Mae'n cael ei chwarae ar y radio bob dydd, sy'n brilliant!" meddai'n llon.

Er dydy hi ddim weithiau yn cofio ysgrifennu'r caneuon, y peth pwysig ydy bod y geiriau a'r gerddoriaeth yn llifo.

"Y ffordd orau i mi ydy jest pigo'r gitâr i fyny a chanu beth bynnag sy'n dod allan o fy nghalon."

Stori: Llinos Dafydd