Heddwas o flaen llys am ymosod ar garcharor

Cyhoeddwyd

Mae heddwas o Wynedd wedi mynd o flaen llys i wynebu tri chyhuddiad o ymosod ar garcharor.

Mae'r Cwnstabl James Burns, 55 oed, hefyd wedi ei gyhuddo ynghyd â'i gydweithiwr, y Cwnstabl Robin Humphreys o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder drwy ddarparu datganiadau ffug yn ddiweddarach am y digwyddiad.

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Matthew Curtis wrth y rheithgor ar ddechrau'r achos yn Llys y Goron Caernarfon fod y carcharor Michael Stanley wedi dod i sylw'r heddlu o'r blaen.

Ar 10 Ebrill 2016 cafodd swyddogion eu galw i ddigwyddiad o ymddygiad gwrth-gymdeithasol ym Mhenrhyndeudraeth.

Pan geisiodd y Cwnstabl Robin Humphreys ei arestio fe redodd Mr Stanley i ffwrdd. Erbyn i James Burns gyrraedd, roedd Mr Stanley wedi ei ddal ac roedd yn cael ei hebrwng i gar yr heddlu mewn cyffion.

Wrth i swyddogion geisio ei arwain i mewn i'r car fe afaelodd y Cwnstabl Burns yn ei wddf. Dywed yr erlyniad mai dyma'r achos cyntaf o ymosod. Roedd y digwyddiad yn cael ei recordio ar gamera corff swyddog arall ar y pryd.

Fideo

Cafodd y fideo ei dangos i'r rheithgor. Ynddo roedd Mr Stanley yn symud o gwmpas tu mewn i'r car ac yn curo yn ei erbyn.

Yna fe agorodd y Cwnstabl Burns y drws a chwistrellu'r carcharor.

"Nid oedd hyn yn angenrheidiol ac yn gwbl anghymesur," meddai Mr Curtis.

Dywed yr erlyniad mai chwistrellu Mr Stanley oedd yr ail ymosodiad arno.

Pan aeth y carcharor ati eto i daro tu mewn y car gyda'i gorff fe agorodd y Cwnstabl Burns ddrws ar ochr arall y cerbyd a'i chwistrellu eto - a dyma oedd y trydydd ymosodiad medd yr erlyniad.

"Doedd methu â sychu ei wyneb ac fe darodd du mewn y car gyda'i ben dro ar ôl tro o ganlyniad i gael ei chwistrellu," meddai Mr Curtis.

Achos wedi'i ollwng

Clywodd y llys fod yr heddweision wedi edrych ar y fideo o'r digwyddiad yn ddiweddarach, ac fe honnir fod y Cwnstabl Burns wedi addasu ei ddatganiad i ychwanegu'r frawddeg: "Chdi ydy'r dyn wnaeth fy chwistrellu. Mi wnâi dy daro gyda fy mhen".

Fe honnir hefyd fod y Cwnstabl Humphreys wedi dweud yn ei ddatganiad ei fod wedi gweld y Cwnstabl Burns yn gafael yng ngwddf Michael Stanley wedi i'r carcharor geisio taro'r heddwas gyda'i ben.

Clywodd y rheithgor fod Mr Stanley wedi ei gyhuddo o droseddau yn ymwneud ag anhrefn cyhoeddus, ymosod ar heddwas a difrodi car yr heddlu ond ni aeth yr achos yn ei erbyn yn ei flaen.

Mae'r achos yn erbyn y ddau heddwas yn parhau.