Lluniau: Y wlad a'r dre'

Cyhoeddwyd

Y cysylltiad rhwng y wlad a'r dref sydd wedi ysbrydoli ein ffotograffydd gwadd ym mis Gorffennaf. Siôn Brynach o Gaerdydd sy'n cyflwyno ei luniau o'r haf hyd yma:

Ar ddechrau'r haf mae byd natur ar ei anterth - yn wyrdd, yn llachar ac yn ffrwythlon. Mae'n syndod hefyd sut mae siapiau o fyd natur yn cael eu gweld mewn dathliadau eraill - fel yn y llun hwn o Tafwyl gafodd ei chynnal yng Nghaerdydd ddechrau Gorffennaf.

Roedd lleoliad Tafwyl eleni, yng Nghaeau Llandaf, yn fendigedig ac yn dod â byd natur a diwylliant at ei gilydd yn wych.

Ac mae byd natur i'w gael yn y ddinas - os ydym yn agor ein llygaid ac yn edrych o'n cwmpas - ac o bosib newid ein persbectif arferol.

Mae gerddi yn ffynhonnell bwysig o neithdar ar gyfer pryfaid, cacwn a gwenyn wrth gwrs, a'r lafant yma mewn gardd yn ein stryd ni, yn fan poblogaidd i ymweld ag e - ac wrth gwrs mae'r pryfaid yn eu tro yn darparu gwasanaeth pwysig yn peillio'r blodau a'r planhigion eraill.

Mae'n gyfnod hefyd pan fo ffrwythau yn dod i'w bri - naill ai ar goed yr ardd, megis y bricyll hyfryd yma yn ein gardd...

...neu ym mhantri'r ddôl wrth i'r mwyar duon ddechrau aeddfedu.

Gerllaw fy swyddfa ym Mhenarth mae yna sawl enghraifft o brydferthwch natur i'w weld - yn cynnwys yr hesg tanddwr yma i'w weld gerllaw'r lanfa ar gyfer y cwch o Gei'r Forforwyn ym Mae Caerdydd - ffordd gyfleus iawn i deithio'n ôl a blaen i'r Bae yn ôl y galw.

Gyferbyn â'r swyddfa hefyd mae yna ddôl sydd wedi ei phlannu dros hen domen sbwriel, ac mae ambell flodyn pabi yn tyfu yno; modd i'n hatgoffa o freuder yn ogystal â dycnwch bywyd - yn enwedig o gofio am i frwydr y Somme gychwyn union ganrif yn ôl i'r mis hwn.

Yng nghanol y mis ro'n i ar gwrs mewn hen blasty bach ar gyrion Rhydychen, ac yno deuthum ar draws hen ddôl wedi ei hen sefydlu ei hun. Fe gefais fy synnu o weld ei phrydferthwch a chymaint yr amrywiaeth rhywogaethau oedd i'w gweld yno - yn blanhigion, blodau a phryfed.

Mae yna ambell ddôl i'w gweld mewn parciau lleol hefyd, ac un o'n hoff lefydd i fynd am dro yw Parc Thompson yng Nghaerdydd - er bod y ddau lun yma yn awgrymu'r hydref sydd eisoes ar y gorwel.

Beth bynnag, cyn i'r hydref ddod ar ein gwarthaf, mynnwch dro i'r wlad er mwyn gweld golygfeydd megis y cae bendigedig hwn o wenith yn tyfu ym Mro Morgannwg.

Ac wrth gwrs, 'does yr un lle yn dod â'r wlad a'r dref ynghyd yn well na'r Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Mwynhewch weddill yr haf!