Ateb y Galw: Rhys Aneurin

Published

Y cerddor a'r artist Rhys Aneurin sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddo gael ei enwebu gan Dafydd Hughes yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Eistedd ar lawr y cyntedd fy nghartref yn chwarae gyda cheir Matchbox. Allai gofio patrwm y lino yn glir.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Shania Twain!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

O'n i'n ffan enfawr o Thunderbirds pan o'n i'n fach (dwi dal yn) ac o'n i eisiau bod yn Alan Tracy a gyrru'r roced goch (Thunderbird 3). Ac wel, o ganlyniad, pan yn ymuno â dosbarth derbyn Ysgol Gynradd Llanfairpwll am y tro cyntaf, ddaru mi benderfynu newid fy enw o Rhys i Alan.

Roedd yr athrawes wedi fy nghoelio ac wedi newid fy enw ar gofrestr yr ysgol a phopeth, felly cafodd fy rhieni tipyn o fraw pan athon nhw i'r noson rieni cyntaf a chlywed fod Alan yn g'neud yn dda iawn. Roedd yna lot o chwerthin ar fy mhen (am flynyddoedd), ac roedd yr athrawes yn poeni amdana i braidd. Embaras llwyr.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Wythnos dwytha'.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Oes - ond am y rhai amlwg megis smocio, yfed gormod a rhegi, mae gen i'r arferiad rhyfedd o ddweud "sori?" neu "pardwn?" er i mi glywed y cwestiwn ma' rhywun yn ofyn i mi yn berffaith glir. A sgenai'm syniad pam dwi'n 'neud o.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Mae'n newid, yn dibynnu ar sut dwi'n teimlo. Ffordd Farrar oedd o, hen stadiwm tîm pêl-droed Bangor - ond yn anffodus, fel mae pawb yn gwybod, mae'r safle bellach yn Asda.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Wedi cael sawl un anhygoel.

Aethon ni i Aberystwyth i ddathlu fy mhen-blwydd yn 25, ac roedd fy ffrindiau hyfryd wedi heirio bocs yng Nghoedlan y Parc i ni wylio fy annwyl Bangor City yn chwarae Aber, gydag oergell mawr yn llawn bŵs. Roedd chwarae'r pafiliwn yr Eisteddfod haf dwytha yn noson sbeshal hefyd. W, a'r noson esh i ag Ani allan am y tro cyntaf.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Teyrngar, sentimental, creadigol.

Beth yw dy hoff lyfr?

Tintin. Caru nhw i gyd.

image captionNoson gofiadwy: Yr Ods yn chware yn Gig y Pafiliwn yn Y Fenni'r llynedd

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod?

George Harrison. Dyn mor ddiddorol, oedd wedi gweld cymaint.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

The Red Turtle, ffilm animeiddiedig ddaru Studio Ghibli gynhyrchu ar y cyd gyda Wild Bunch. Ddaru mi fwynhau o - roedd o'n edrych ac yn swnio'n hyfryd.

Ar dy diwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti yn ei wneud?

Mynd allan i sketchio am 'chydig, gwylio adar, gwylio pêl-droed, wedyn meddwi gyda fy nghyfeillion.

Dy hoff albwm?

Blur - 13, neu Portishead - Dummy.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu phwdin, a be' fyddai'r dewis?

Prif gwrs pob tro. Risotto madarch.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Solange!

Pwy fydd yn ateb y galw yr wythnos nesa?

Rhys Iorwerth

Pynciau Cysylltiedig