Canlyniadau cystadlaethau cyfansoddi // Results of the composition competitions

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau cystadlaethau cyfansoddi'r wythnos.

All the results from the week's composition competitions.

Gosodiad Cerdd Dant dan 25 oed ar y geiriau Tymhorau (25) / Cerdd Dant arrangement under 25 years to the words of 'Tymhorau' (25)

Elain Rhys Jones

Emyn-dôn i eiriau Cen Williams (81) / Hymn to the words of Cen Williams (81)

Godfrey Williams

Darn rhwng 4 a 6 munud i ensemble siambr o unrhyw offerynnau (82) / Piece between 4 and 6 minutes for a chamber ensemble of any instruments (82)

Dewi Ellis Jones

Darn i gôr plant / ieuenctid SSA / SAB (83) / SSA / SAB piece for a children's / youth choir (83)

Morfudd Sinclair

Darn o gerddoriaeth i gyd-fynd â ffilm ar y thema gofod a/neu sêr (84) / Piece of music for a film on the theme of space and/or stars (84)

Gavin Manuel

Unawd neu ddeuawd sioe gerdd ar y thema 'seren' (85) / Solo or duet for a musical on the theme 'seren'

Ynyr Llwyd

Casgliad o ddarnau mewn unrhyw gyfrwng - 16-19 oed (86) / A collection of pieces in any medium - 16-19 years (86)

1. Lleucu Elenid Parri

=2. Ruth Erin Roberts

=2 . Dafydd Wyn Jones

Cystadleuaeth Tlws Sbardun (87) / Tlws Sbardun competition (87)

Rhodri Lloyd Evans

Cyfansoddi dawns i dri bachgen a chwe merch (98) / A dance for three boys and six girls (98)

G Idwal Williams

Cyfansoddi Drama dan 25 oed (107) / Drama under 15 years (107)

Ffraid Gwenllian

Trosi i'r Gymraeg (108) / Translating into Welsh (108)

Dewi Wyn Williams

Cyfansoddi dwy fonolog gyferbyniol (109) / Two contrasting monologues (109)

Dewi Wyn Williams

Cyfansoddi drama radio Gymraeg (110) / Welsh radio drama (110)

Brian Wyn Ifans

Y Gadair (125) / Chair (125)

Judith Stammers

Y Tlws Rhyddiaith (126) / Prose Medal (126)

Rosa Hunt

Sgwrs o flaen teledu (127)/ Chat in front of the television (127)

Maureen Montford

Llythyr yn gwahodd rhywun i ddosbarth (128) / Letter of invitation (128)

Lauren Oliver

Llythyr neu ebost yn canmol (129) / Letter or email of praise (129)

Dylan Wyn Jones

Adolygiad o westy neu dŷ bwyta (130) / Review of a hotel or restaurant (130)

Kath James

Gwaith unigol neu grŵp (131) / Solo or group work (131)

Liz Hutchinson

Paratoi deunydd ar gyfer dysgwyr (132) / Material for learners (132)

Samantha Robinson

Erthygl Gymraeg yn ymwneud â phwnc gwyddonol (134) / Welsh article on a scientific subject (134)

Richard Andrew Davies

Gwobr Dyfeisio / Arloesedd (135) / Invention / innovation prize (135)

Cadi Mars Jones

Englyn unodl union (150) / Englyn verse (150)

Annes Glynn

Englyn unodl union crafog (151) / Englyn verse (151)

John Ffrancon Griffiths

Hir-a-thoddaid (152) / Hir-a-thoddaid poem (152)

Huw Meirion Edwards

Cerdd vers libre gynganeddol (154) / Vers libre poem in strict metre (154)

T James Jones

Telyneg (155) / Telyneg poem (155)

Vernon Jones

Soned neu Filanél (156) / Sonnet or Villanelle (156)

John Meurig Edwards

Chwe phennill telyn (157) / Six harp verse (157)

Huw Meirion Edwards

Chwe limrig: Damweiniau (158) / Six limericks (158)

Vivian Parry Williams

Casgliad o 3 cerdd wreiddiol (159) / Collection of three poems (159)

Len Jones

Cerdd yn addas i'w chanu (160) / Poem suitable for singing (160)

Grahame Davies

Ysgoloriaeth Emyr Feddyg (165) / Emyr Feddyg Scholarship (165)

Rebecca Roberts

Stori fer: Angor (166) / Short story (166)

Non Mererid Jones

Llên micro: Gwawrio (167) / Micro literature (167)

Y diweddar Tony Bianchi

Ysgrif (168) / Essay (168)

Angharad Tomos

Portread (169) / Portrayal (169)

John Gruffydd Jones

Pum erthygl gwahanol eu maes a'u naws ar gyfer papur bro (170) / Five articles on different subjects for a regional paper (170)

Huw Evans

Adolygiad cynhwysfawr o gyfrol neu berfformiad byw (171) / Comprehensive review of a book or live performance (171)

Hefin Wyn

Darn o ryddiaith: Ymadael (172) / Piece of prose: Ymadael (172)

Sian Rees

Blog (173) / Blog (173)

Mari Lovgreen

Erthygl newyddiadurol (174) / Newspaper article (174)

Huw Prys Jones

Darn neu ddarnau o lenyddiaeth a ysgogwyd wrth ddarllen enwau'r meirwon ar gofeb neu gofebau'r Rhyfel Mawr (176) / Piece or pieces of literature inspired by reading the names of those on First World War memorial(s) (176)

Meurig Rees

Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes ac yn dal i fyw yn yr Ariannin (177) / Competition for those who have lived in Patagonia for all their lives and who still live in Argentina (177)

Grisel Roberts