Amser bwyd

  • Cyhoeddwyd

Wel mae hi'n dymor barbeciw arnon ni eto fyth... os neith y glaw gadw i ffwrdd wrth gwrs.

Ond sut allwch chi sicrhau eich bod chi'n cael y barbeciw gorau posib? Dyma ambell i air o gyngor gan arbenigwyr...

Mae Sioned Fidler o'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn galw arnon ni i fod yn ofalus wrth baratoi a choginio bwyd yr haf yma, ac ag ambell i reol i'w dilyn er mwyn osgoi salwch gan sosej:

"Os yn bosib, dylech ddadmer bwyd yn yr oergell, yn hytrach nag ar dymheredd ystafell, gan fod oeri bwyd yn atal germau rhag datblygu. Cofiwch gadw unrhyw fwyd sydd am ddifetha'n gyflym yn yr oergell nes ei bod hi'n amser bwyta.

"Ac yn groes i'ch greddf efallai, peidiwch â golchi cyw iâr - bydd hyn yn tasgu germau dros y sinc a'r gegin. Bydd coginio'r cig yn drylwyr yn ddigon i sicrhau fod y germau'n cael eu dinistrio."

Mae Chris Roberts o Gaernarfon wrth ei fodd yn barbeciwio - unrhyw beth, unrhyw le, unrhyw bryd - ac mae ei fideos o'i gampweithiau blasus yn hynod boblogaidd. Mae'n hen law ar sut i fynd ati i gael barbeciw bendigedig:

"Ddylech chi ddim defnyddio'r barbeciws bach taflu 'na, na'r bagiau quick-light. Mae'r siarcol yn llawn hylif tanio a chemegau, a dydych chi ddim isho i'r rheiny gyffwrdd eich bwyd chi. Os ydych chi o ddifri am y busnes barbeciw 'ma, dwi'n argymell eich bod yn prynu simnai bach metel sy'n helpu i boethi'r siarcol mewn 10 munud - ac wedyn dydych chi ddim yn gorfod aros am oesoedd."

Arbrofwch, da chi!

Ac mae gan Chris ambell i beth i ddweud am ein dewis o fwyd hefyd:

"Mae llawer o bobl yn bod yn eithaf diflas efo barbeciws ac yn sticio at sosejus, byrgyrs a drumsticks cyw iâr yn unig. Ond ti'n gallu coginio unrhyw beth ar farbeciw, jest drwy osod y siarcol yn wahanol, felly galli di goginio mewn ffyrdd gwahanol - drwy wres uniongyrchol neu anuniongyrchol (direct/indirect heat), coginio'n araf - hyd yn oed dros nos, serio efo gwres poeth iawn, rhoi'r caead ymlaen er mwyn iddo goginio fel popty... Arbrofwch!"

Ffynhonnell y llun, Chris Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Well fod y cig wedi ei goginio'n iawn, Chris, neu fydd Sioned ar dy ôl di!

Ond wrth arbrofi, mae dal angen gofal, fel mae Sioned Fidler yn ei rybuddio:

"Wrth goginio cig, rhaid sicrhau fod y cig yn stemio'n boeth drwyddo, nad oes yna gig pinc ar ôl a bod yr hylif sy'n dod ohono yn llifo'n glir.

"Mae angen sicrhau nad yw bwyd amrwd yn cael ei storio yn yr un lle â bwyd sydd wedi cael ei goginio er mwyn atal germau rhag cael eu cludo o un i'r llall. Defnyddiwch offer a phlatiau gwahanol ar eu cyfer hefyd."

Rhwbiwch o mewn...

Mae gan Chris syniadau sbeislyd am sut i baratoi eich bwyd barbeciw hefyd:

"Dwi'n hoffi gwneud a defnyddio marinadau a rubs gwahanol. Mae marineiddio cig yn ei wneud yn fwy tyner, ac yn helpu i amddiffyn y cig drwy roi haen ychwanegol amdano, a sicrhau nad ydy o'n mynd yn sych.

"Dwi wrth fy modd efo rubs, ac yn eich annog i arbrofi efo sbeisus gwahanol er mwyn dod o hyd i'r un perffaith i'ch tâst chi. Mae sbeisus cyfan llawer gwell na phowdr, felly cymerwch ddau funud ychwanegol i ffrio hadau cumin neu hadau coriander mewn padell sych ac yna eu malu eich hunain - mae'n rhoi gymaint o hwb i'r bwyd ac rydych chi'n cael eich gwobrwyo efo blasau anhygoel. Dwi'n defnyddio llawer ar y SexyRub wnes i ei ddatblygu fy hun, ond mae'r rysáit yn gyfrinachol!

Ffynhonnell y llun, Chris Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Mae SexyRub Chris yn flasus, ond mae'r cynhwysion yn gyfrinachol!

"A dim jest cig sydd yn grêt ar farbeciw. Dwi wir yn mwynhau barbeciwio bwyd môr a llysiau ar hyn o bryd, sy'n gweithio'n wych. Y diwrnod o'r blaen, nes i roi'n SexyRub i ar flodfresych cyfan mewn barbeciw oedd ond chwarter llawn o siarcol a rhoi'r caead amdano a'i adael iddo goginio am awr a hanner - hyfryd!

"Mae asparagws hefyd yn grêt - neu beth am ychydig o samphire? Mae'n limitless. Beth bynnag rydych chi'n ei wneud yn y gegin adref, gallwch chi ei wneud ar y barbeciw - defnyddiwch eich dychymyg a mwynhewch!"

A'r cyngor pwysicaf un...?

Mae Chris Roberts yn neidio mewn gyda'i gynnig yn syth:

"Y peth mae'r rhan fwyaf yn ei wneud yn anghywir yw llenwi'r holl farbeciw efo siarcol, sy'n golygu ei fod i gyd yn boeth iawn. Os ydy pethau'n dechrau llosgi, ti angen rhan oer er mwyn gallu symud y bwyd yno, felly dwi'n argymell llenwi hanner y barbeciw efo siarcol a gadael yr hanner arall yn wag. Wedyn galli di roi caead arno fo a chadw'r bwyd yn gynnes a sicrhau ei fod wedi ei goginio drwodd."

Ffynhonnell y llun, Chris Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Gwledd i'r llygaid a'r ceg!

Ac mae Sioned yn argymell rhywbeth syml, fydd yn medru arbed llawer o boen meddwl... a bol!

"Sicrhewch eich bod chi'n golchi eich dwylo a'r llestri yn drylwyr cyn trin bwydydd gwahanol. Cofiwch hefyd olchi eich llieiniau sychu llestri a chadachau yn aml, er mwyn stopio germau rhag tyfu arnyn nhw."

Bon appétit!