Mesur i newid system addysg i gostio £13.1m yn fwy

Alun Davies

Mae mesur i newid y system addysg anghenion arbennig yn debygol o gostio £13.1m yn fwy na'r disgwyl, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Roedd swyddogion yn credu y byddai'r mesur yn arbed £4.8m dros gyfnod o bedair blynedd ond dywedodd y Gweinidog dros Addysg gydol oes, Alun Davies AC byddai'r mesur nawr yn costio £8.2m.

Dywedodd Simon Thomas o Blaid Cymru a chadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol bod y newid yn gamsyniad mathemategol difrifol.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bydd y mesur yn arbed mwy o arian i gymharu gyda'r system bresennol.

Gohirio

Fe wnaeth Mr Davies amlinellu'r newid mewn llythyr i ddau bwyllgor seneddol.

Fe ddaeth y newid wedi i elusen gwestiynu ffigwr Llywodraeth Cymru am y gost i gynghorau ar sut i ddatrys dadleuon dros ddarparu cymorth i blant gydag anghenion addysgol arbennig.

Dywedodd SNAP Cymru, sy'n darparu gwasanaethau i'r rhan fwyaf o gynghorau Cymru, wrth ACau yn gynharach eleni nad oedd ru'n o'r ffigurau a ymddangosodd yn asesiad effaith rheoleiddiol y mesur gyda "unrhyw sail wirioneddol".

Mae'r mesur wedi cael ei ohirio nes yr Hydref, er mwy i swyddogion gwblhau'r gwaith o ddiwygio'r ffigurau.

Image caption Dywedodd Simon Thomas o Blaid Cymru bod y newid yn "gam fathamategol difrifol"

Dywedodd Mr Davies bod y ffigyrau wedi eu diwygio yn dilyn ffigurau newydd gan SNAP Cymru a oedd yn awgrymu gostyngiad yn nifer yr achosion o ddatrys anghydfod, a'r gost oedd yn bodoli i awdurdodau lleol o ariannu gwasanaethau sy'n datrys dadleuon.

Ychwanegodd Mr Davies bod "newidiadau ar raddfa debyg i hyn yn siomedig".

Dywedodd prif gyfarwyddwr gweithredol SNAP Cymru, Denise Inger ei bod yn "falch iawn bod y gweinidog wedi gwrando".

Dywedodd Mr Thomas, Cadeirydd y pwyllgor cyllid: "Mae'r holl beth yn awgrymu bod y cyfri terfynol wedi cael ei adael tan yn llawer rhy hwyr pan nad oedd digon o gefndir neu drafodaethau gyda phobl yn y sector."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, bydd y mesur yn "cefnogi degau o filoedd o blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru, gan ganiatau iddynt gyrraedd eu llawn potensial."

Pynciau Cysylltiedig