Mwy yn hyfforddi i fod yn feddygon teulu yng Nghymru

Meddyg Image copyright Thinkstock

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi cyhoeddi fod cynnydd eto wedi bod wedi bod yn nifer y meddygon iau sy'n dewis hyfforddi yng Nghymru i fod yn feddygon teulu.

Erbyn hyn mae 91% o'r 136 llefydd hyfforddi sydd ar gael yn flynyddol yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru wedi eu llenwi - o'i gymharu â 75% yr un pryd llynedd.

Mae'n dilyn ymgyrch recriwtio fawr gafodd ei gyhoeddi fis Hydref - gyda Llywodraeth Cymru yn cynnig taliad o £20,000 i feddygon iau sy'n dewis hyfforddi a gweithio am o leiaf flwyddyn mewn ardaloedd lle mae 'na brinder penodol.

Meddygfeydd yn cau?

Yn ôl Vaughan Gething mae'r cynnydd yn "galonogol".

Dywedodd hefyd fod gwella gwasanaethau iechyd sylfaenol yn "brif flaenoriaeth" iddo.

Mae grwpiau sy'n siarad ar ran meddygon wedi rhybuddio droeon fod gwasanaethau iechyd mewn rhai ardaloedd yn wynebu "argyfwng" oherwydd prinder difrifol.

Mae ymchwil newydd gan Gymdeithas Feddygol y BMA yng Nghymru yn awgrymu y gallai dwsinau o feddygfeydd orfod cau neu gael eu trosglwyddo i reolaeth byrddau iechyd oherwydd prinder staff.

Yn ôl Dr Charlotte Jones, Cadeirydd Grŵp Meddygon Teulu'r BMA, mae'r nifer o feddygfeydd sydd dan fygythiad yn cynyddu. Mae'r sefyllfa meddai yn adlewyrchu pwysau cynyddol sy'n wynebu meddygon teulu.

  • Mae'n cymryd tair blynedd i feddyg iau sy'n dewis arbenigo mewn gofal sylfaenol hyfforddi i fod yn feddyg teulu.
  • Fe allan nhw ymgeisio i hyfforddi unrhyw le ym Mhrydain.
  • Mae'r ceisiadau yn cael eu gwneud deirgwaith y flwyddyn.
  • Mae unrhyw lefydd sydd ddim yn cael eu llenwi yn cael eu hail-hysbysebu.
  • Y llynedd - roedd 29 o'r 136 o lefydd hyfforddi yn dal yn wag ar ddiwedd y broses recriwtio.
Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Un o'r hysbysebion sydd wedi ei defnyddio gan Lywodraeth Cymru i geisio denu meddygon yn y gorffennol

Erbyn hyn, mae Llywodraeth Cymru yn dweud mai dim ond 12 o'r llefydd hyfforddi meddygon teulu sydd heb eu llenwi - gyda 100% wedi eu llenwi yng Ngheredigion, Gorllewin Gogledd Cymru, Dwyrain Gogledd Cymru a Sir Benfro.

Mae'r ardaloedd yma wedi gweld problemau recriwtio difrifol yn y gorffennol ac fe fydd y meddygon iau yn dechrau ar eu hyfforddiant ym mis Awst.

Mwy o feddygon teulu

Gobaith Llywodraeth Cymru yw y bydd gweddill y llefydd hyfforddi yn cael eu llenwi - yn ystod ail rownd recriwtio fydd yn agor ym mis Awst - ar gyfer ymgeiswyr fydd yn dechrau gweithio yn y gwasanaeth iechyd ym mis Chwefror flwyddyn nesaf.

Mae nifer y meddygon teulu sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru wedi cynyddu 7% mewn 10 mlynedd.

Ond mae 'na ostyngiad o 11% wedi bod, dros yr un cyfnod, yn nifer y meddygfeydd.

Ac mae'r gweithlu yn heneiddio - gyda 22.2% o feddygon teulu Cymru dros 55 mlwydd oed - yr ail lefel uchaf o holl wledydd y DU.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol