Pryderon wedi i feithrinfa Trefforest gau yn sydyn

Cyhoeddwyd

Mae rhieni yn ardal Pontypridd yn galw am gynnal adolygiadau cyson i gyflwr ariannol cwmnïau preifat sy'n cynnig gofal plant, ar ôl i feithrinfa leol gau yn ddisymwth ddechrau'r wythnos.

Cafodd rhieni sy'n mynd â'u plant i Feithrinfa Ddydd Trefforest wybod ddydd Llun bod yr adeilad wedi cau, oherwydd anghytundeb ynglyn â thaliadau rhent.

Maen nhw wedi gorfod gwneud trefniadau brys i gael gofal newydd i'w plant.

Doedd Rachel Nicholls ddim yn gwybod bod dim o'i le tan iddi fynd â'i mab i'r feithrinfa fore Llun.

Newid cloeon

Dywedodd wrth raglen y Post Cyntaf: "Es i i'r gwaith fel arfer, cyrraedd y feithrinfa ac o'dd y shutters lawr, a dau aelod o staff yn aros amdanon ni i ddweud bod y feithrinfa ddim ar agor."

Fe dderbyniodd y rheini neges ebost gan reolwraig y feithrinfa, Samantha Harvey, yn ddiweddarach, yn dweud mai anghytundeb dros daliadau rhent oedd y rheswm.

Dywedodd bod perchennog yr adeilad wedi newid y cloeon ac wedi adfeddiannu'r lle, a bod hynny wedi digwydd yn gwbl ddirybudd.

Dyw Ms Harvey ddim wedi ateb galwadau BBC Cymru i ymateb ymhellach.

Mae rhieni fel Rachel Nicholls yn galw am gynnal adolygiadau rheolaidd o sefyllfa ariannol cwmnïau sy'n cynnig gwasanaethau gofal plant, er mwyn ceisio atal sefyllfa debyg rhag codi yn y dyfodol.

Disgrifiad o’r llun,
Dwy o'r rheini - Nicola Richardson a Rachel Nicholls

"Wrth i bobl wneud arolwg o feithrinfeydd ac yn y blaen, efallai bod e'n syniad iddyn nhw edrych ar y llyfrau - ar arian y feithrinfa, i weld os yw e'n mynd i fod yn broblem neu beidio, achos mae'r stress a'r straen wedi bod yn ofnadwy.

"Dylai pobl fel y perchennog ystyried efallai, "OK dyw hwn ddim yn gweithio ar y funud, mae'n rhaid i fi naill ai ofyn am help, neu bod y bobl sy'n gwneud arolwg yn neud rhywbeth amdano fe"."

'Profiad anodd iawn'

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, sy'n gyfrifol am arolygu gwasanaethau gofal plant yn dweud eu bod yn ymwybodol o'r sefyllfa sydd wedi codi ym Meithrinfa Ddydd Trefforest.

Mae rhiant arall, Nicola Richardson yn dweud bod yr holl brofiad wedi bod yn anodd iawn i'r teuluoedd ac i'r staff yn y feithrinfa.

"Mae'r plant wedi adeiladu perthynas dda gyda'r gweithwyr. Maen nhw wedi bod yn hollol ffantastig.

"Sai'n meddwl bod nhw'n sylweddoli beth oedd yn digwydd chwaith, ac mae 27 ohonyn nhw wedi colli'u swydd, ac wedi colli tâl.

"Felly mae'n anodd iawn iddyn nhw hefyd - mae wedi effeithio ar lot fawr o bobl."