Na! Nid fi!

  • Cyhoeddwyd

Mae enwau'n aml yn destun trafod. Ond sut deimlad yw rhannu enw â rhywun enwog?

Mae'r actor Gareth John Bale yn dweud bod rhannu enw gydag un o bêl-droedwyr enwoca'r byd yn destun trafod cyson.

"Pan dwi ar y ffôn yn archebu rhywbeth neu yn y banc, mae pobl yn gwenu a dweud "that's a famous name" - mae'n digwydd yn wythnosol nawr. Mae wedi digwydd eitha' lot dros y blynyddoedd diwetha', ac yn cynyddu wrth i'w yrfa fe dyfu, yn enwedig nawr ei fod e'n un o'r pêl droedwyr enwoca'n y byd.

Disgrifiad o’r llun,
Ydych chi'n frodyr?

Gareth ar y Bale

"Dwi wedi troi lan i gwrs golff, wedi bookio mewn o flaen llaw, ac mae pobl yn gweud o'n nhw'n dishgwl gweld y Gareth Bale arall achos mae e'n chware golff o gwmpas Caerdydd weithie. Ambell waith mae'n digwydd mewn bwyty hefyd, ond ddim mor aml.

"Wnaeth rhywun ofyn i fi unwaith os taw'r Gareth Bale arall oedd fy mrawd i, sy'n gwestiwn hollol dwp, bydde'n rhieni i wedi gorfod rili lico'r enw i alw'r ddau ohonon ni'n Gareth!

"Sdim ots 'da fi o gwbwl am rannu enw gyda rhywun fel fe. Fi'n ffeindio fe'n bach o sbort. Mae Bale yn foi grêt o beth alla' i weld, mae'n cynrychioli ei wlad, yn yr Euros haf llynedd roedd e'n siarad yn arbennig o dda am Gymru.

"Alle fe fod lot yn waeth, alle fy enw i fod yn Donald Trump neu rhywun."

Adar o'r unlliw?

Mae Iolo Williams yn byw yn Y Felinheli. Dyw e ddim yn arbenigwr ar adar na byd natur, ond mae ei ddilynwyr ar wefannau cymdeithasol yn gyson yn ei gam gymryd am y naturiaethwr Iolo Williams.

"Y broblem fwya' sy' gynna i ydy Twitter. Wnes i gychwyn arno yn 2009, yn reit gynnar, a wnes i benderfynu iwsio fy enw i, a wedyn wnes i ddechra' cael lot o ddilynwyr, ond oeddan nhw i gyd yn meddwl mai Iolo Williams y naturiaethwr o'n i.

Ges i tua 200 o ddilynwyr ond ychydig iawn oedd yn fy nabod i. Roedd mudiadau fel RSPB yn fy nilyn i, ac yn dweud "mae Iolo Williams ar y teledu heno" ac o'n i'n dweud "nadw dydw i ddim!"

"Dwi di rhoi llun ohona i gyda locsyn a het wlanog ar Twitter erbyn hyn i'w wneud yn amlwg mai nid fi yw Y Iolo Williams, a dwi di sgwennu NOT TV's Iolo Williams! Ond ti weithiau'n dal i gael dilynwyr newydd.

"Flynyddoedd yn ôl, pan oedd Iolo Williams yn dechre dod yn enwog ar raglenni S4C a BBC Cymru fe ddechreues i gael fan mail i tŷ Mam a Dad a phobl yn holi ydy o'n iawn i fi gael llun. O'n i'n tempted i roi llun ohona i a'i arwyddo fo, ond wnes i ddim! Dwi'n gweld yr ochr ffyni i'r peth!

"Are you The Aled Jones"?

Mae Aled Jones sy'n gynhyrchydd gyda BBC Radio Cymru yn cael ei gam gymryd am y canwr a chyflwynydd enwog, yn aml.

"Os ydw i'n neud galwad ffôn a mae pobl yn clywed yr acen Gymraeg a'r enw, maen nhw'n gofyn "are you THE Aled Jones"? Dwi fel arfer yn dweud "Yes", a wedyn dydyn nhw ddim yn dweud dim byd ac yn cario mlaen gyda'r sgwrs!

"Achos fy mod i'n gweithio i'r BBC, os ydw i'n archebu tacsi neu'n neud unrhywbeth yn enw gwaith, yn aml mae pobl yn disgwyl taw'r Aled Jones arall fyddan nhw'n gweld.

"Dwi'n cael pobl yn gofyn os ydw i'n canu, a maen nhw'n canu "I'm Walking in the air"... ac yn meddwl nad ydw i wedi clywed y jôc o'r blaen.

"Roedd cyfnod pan o'n i'n ifancach doedd Aled Jones ddim ar y teledu. Pan o'n i'n mynd i weld teulu yn Lloegr, bydden nhw methu ynganu fy enw. Bydden nhw'n fwy tebygol o ddweud "Allied? As in Allied Carpets?" Ond ers i Aled Jones fod ar Songs of Praise a Radio 2, mae pobl yn gyfarwydd â'r enw ac yn gallu ei ynganu ymhob man.

"Dwi'n cofio pan ddechreuodd Facebook hefyd, r'on i'n cael cais ffrindiau gan bobl o'n i ddim yn eu nabod, a phobl led enwog oedd yn amlwg yn meddwl mai'r Aled Jones arall o'n i.

"Dwi jyst yn mynd gyda'r peth a chael laff!"

Te yn y Grug

Disgrifiad o’r llun,
Pa Mari Grug?

"Dwi'n cael dau ben-blwydd ar Twitter, ond ddim yr anrhegion yn anffodus!" meddai Mari Grug, gohebydd Newyddion BBC Cymru. Mae'n cael ei cham-gymryd am Mari Grug, cyflwynydd rhaglenni Heno a Prynhawn Da yn gyson. "Mae pobl yn dweud pen-blwydd hapus wrthai ar ddydd fy mhen-blwydd i, a phen-blwydd y Mari arall!

"Yn rhinwedd fy swydd dwi'n ffonio pobl, a dydyn nhw weithie ddim yn dallt am fod gen i acen Trefaldwyn gre a maen nhw'n disgwyl mai Mari Grug o Sir Benfro sydd yna."

Ac mae Mari Grug, cyflwynydd Heno yn dweud am brofiadau tebyg.

"Mae pobl yn ein cymysgu ni ar Twitter achos o edrych ar ein llun ni, ni'n eitha' tebyg, y ddwy ohonon ni â gwallt golau. Dwi hefyd wedi cael ambell i westai ar y ffôn yn ein cymysgu ni, neu'n dweud eu bod nhw wedi fy ngweld i ar Newyddion 9.

"Doedd yr enw Grug ddim yn boblogaidd iawn pan ges i fy ngeni. Rhoddodd fy rhieni'r enw i fi am fy mod i wedi cael fy ngeni ym mis Awst gyda grug ar y mynydd yn y Preseli ar bwys y tŷ, ond mae'n dod yn enw lot fwy poblogaidd erbyn hyn."

Ydych chi'n rhannu enw gyda rhywun enwog? Ebostiwch cymrufyw@bbc.co.uk gyda'ch profiadau chi.