'Dim her i ymddygiad gwael mewn uned troseddwyr ifanc'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Geograph/Kenneth Rees
disgrifiad o’r llunGall yr uned i droseddwyr ifainc ddal hyd at 64 o fechgyn o dan 18 oed

Dyw ymddygiad gwael mewn uned i droseddwyr ifanc yng ngharchar y Parc ym Mhen-y-bont ddim wastad yn cael ei herio, medd arolwg newydd.

Yn ôl Arolygiaeth Carchardai ei Mawrhydi, roedd rhai troseddwyr wedi cael pacedi ychwanegol o greision er gwaethaf ymddygiad gwael.

Roedd 'na hefyd gyfeiriadau yn yr adroddiad at ymosodiadau ar staff a dirywiad mewn diogelwch.

Dywedodd cyfarwyddwr y Parc Janet Wallsgrove bod hyfforddiant yn cael ei adolygu.

'Ofn bwyta ar y cyd'

Fe wnaeth arolygwyr ymweld ag uned troseddwyr ifanc carchar y Parc yn ddirybudd fis Rhagfyr diwethaf. Mae'r carchar yn cael ei weithredu gan gwmni diogelwch G4S.

Yn yr adroddiad, nodwyd bod dros gant o ddigwyddiadau treisgar wedi digwydd yn yr uned, sy'n dal hyd at 64 o fechgyn o dan ddeunaw oed, yn y chwe mis cyn yr arolwg.

Nododd yr adroddiad hefyd bod nifer yr ymosodiadau ar staff wedi codi o ddau i 22 ers chwe mis cyn ymweliad diwethaf yr arolygwyr yn Ionawr 2016.

Doedd staff ddim yn hyderus wrth ymdrin ag ymddygiad gwael - er enghraifft, wrth ddelio â charcharorion oedd yn gwrthod mynd yn ôl i'w celloedd.

"Mewn un achos," medd yr adroddiad, "cafodd bechgyn oedd yn gwrthod ufuddhau staff bacedi ychwanegol o greision, tra'r oedd bechgyn bregus a oedd yn ofni cyd-fwyta gyda throseddwyr eraill yn cael eu hamddifadu o fyrbryd ychwanegol."

'Dirywiad'

Roedd tri o bob pump o'r rhai dan glo yn teimlo eu bod yn cael eu herlid gan staff - tra bod traean yn dweud nad oedden nhw'n teimlo'n ddiogel.

Yn ogystal â hynny, roedd pedwar o'r bechgyn wedi dewis ynysu eu hunain er mwyn bod yn ddiogel.

Er hynny, nododd yr adroddiad bod gweithdrefnau diogelwch wedi lleddfu effaith cyffuriau anghyfreithlon, a bod y gwaith oedd wedi'i wneud gyda theuluoedd troseddwyr yn rhagorol.

Nododd Prif Arolygydd y Carchardai, Peter Clarke bod angen gweithredu ar "y dirywiad mewn diogelwch a safonau cyffredinol".

Wrth ymateb fe ddywedodd Ms Wallsgrove bod gwaith y tîm o edrych ar ôl "bechgyn sy'n fwy treisgar" eisoes yn cael ei adolygu, a bod yr achosion o drais yn ystod tri mis cyntaf 2017 wedi gostwng.

Ychwanegodd eu bod yn bwriadu gweithredu ymhellach ar argymhellion yr adroddiad yn ystod y misoedd nesaf.