'Bywyd ar stop' wrth aros am lawdriniaeth pen-glin

Cyhoeddwyd

Mae gwraig o Langefni yn dweud fod ei bywyd ar stop oherwydd ei bod hi'n disgwyl cael pen-glin newydd yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Aeth Avril Parry i weld ei meddyg ddwy flynedd yn ôl cyn cael ei rhoi ar y rhestr aros.

Yn y cyfamser mae'n dweud fod y boen yn ddifrifol.

"Mae'n ofnadwy. Does 'na ddim pleser wrth wneud dim byd - dwi'n methu cerdded llawer, mynd am dro, gwaith tŷ," meddai Mrs Parry wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru.

"Mae o'n rhoi stop ar hynny. Dwi mewn poen drwy'r amser - poen drwy'r dydd fwy neu lai. Os da chi'n ista lawr a gwneud dim byd mae'n iawn - ond dwi ddim isho gwneud hynny."

Nifer o gwynion

Yn ôl Aelod Cynulliad Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth - sydd hefyd yn llefarydd Plaid Cymru ar iechyd - mae achos Avril Parry yn un o nifer o gwynion sydd wedi dod i'w sylw am y gwasanaeth orthopedig yn ystod yr wythnosau diwethaf.

"Fel bob amser dwi'n sgwennu ar ran etholwyr unigol - a dyna wnes i yn yr achos yma. Mi wnes i yrru cyfres o lythyrau," meddai.

"Ond oherwydd bod 'na ddarlun eitha' clir wedi ei roi i mi o'r hyn oedd yn digwydd - neu ddim yn digwydd - mi wnes i hefyd anfon llythyr yn gofyn am eglurhad o'r problemau roedd yr ysbyty yn ei wynebu o ran triniaethau orthopedig.

"Mi sgwennais i'r llythyr yna ar 22 Mawrth. Da ni rŵan sbel i mewn i fis Ebrill a dwi ddim wedi cael unrhyw beth yn ôl.

"Dwi ddim yn meddwl bod hynny'n dderbyniol oherwydd nid holi i fi'n hun ydw i ond holi ar ran etholwyr, ac etholwyr sydd am gael sicrwydd bod y gwasanaeth iechyd yn gweithio yn y modd mwyaf effeithiol ar eu cyfer nhw."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Rhun ap Iorwerth ei fod wedi anfon y llythyr ers bron i fis a dal heb gael ateb

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu bod nhw'n ceisio ymateb i gwynion gan Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol o fewn amser penodol, ond mewn rhai achosion - pan mae'r ymholiadau'n rhai cymhleth - mae'n gallu cymryd mwy o amser i ymateb.

Roedden nhw hefyd yn tanlinellu bod cynnydd yn nifer y llawdriniaethau orthopedig ar draws y gogledd y llynedd o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol - 7,638 yn 2016, a 7,545 yn 2015.

Pan gysylltodd Avril Parry ag Ysbyty Gwynedd i ofyn pryd y byddai'n debygol o gael llawdriniaeth mae'n dweud i aelod o staff ddweud wrthi fod y ward orthopedig - Ward Enlli - wedi cau ers mis Rhagfyr.

Gwadu hynny'n bendant mae'r Bwrdd Iechyd, ond maen nhw'n egluro bod rhai gwelyau o fewn y ward wedi eu clustnodi ar gyfer achosion brys er mwyn ymdopi â phwysau cyffredinol misoedd y gaeaf.

'Haeddu gwybod'

Maen nhw hefyd yn ychwanegu na chafodd unrhyw driniaethau orthopedig eu canslo o'r herwydd.

"Mae'r Bwrdd Iechyd yn datblygu cynllun tymor canolig i wella amseroedd mynediad ar gyfer gwasanaethau orthopedig dros y ddwy flynedd nesaf, ac yn edrych ar sut y gellir gwneud gwasanaethau yn gynaliadwy yn y tymor hir," ychwanegodd y llefarydd.

Yn y cyfamser mae Avril Parry wedi cytuno bod ar y rhestr wrth gefn petai 'na lawdriniaeth yn cael ei chanslo.

Mae hi'n gobeithio y daw'r alwad ffôn am driniaeth cyn gynted ag y bo modd.

"Tasa nhw'n gadael i bobl wybod be sy'n mynd ymlaen mi fasa hynny'n help. Dwi'n dallt bod 'na lot o bobl yr un fath a fi ond dwi'n meddwl ein bod ni'n haeddu cael gwybod be sy'n mynd ymlaen."