Cwest Argoed: Williams wedi anfon llythyrau bygythiol

Cerys a Matthew Image copyright Wales News Service

Mae cwest wedi clywed bod dyn wnaeth ladd menyw 22 oed mewn hostel yng Nghaerffili wedi anfon llythyrau yn bygwth lladd pobl tra roedd yn y carchar.

Fe anfonodd Matthew Williams lythyrau at ei gyn bartner oedd yn bygwth ei lladd ac achosi trais iddi hi, heddwas a'i deulu ac eraill.

Cafodd Cerys Yemm ei lladd gan Matthew Williams, 34, ym mis Tachwedd 2014 yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed.

Cafodd Matthew Williams ei saethu gyda gwn Taser gan yr heddlu a bu farw'n ddiweddarach.

Dywedodd PC Jake Silver o Heddlu Gwent fod cyn gariad Mr Williams wedi rhoi llythyrau i'r heddlu roedd hi wedi derbyn ganddo pan oedd o yn y carchar.

Roedd y llythyrau yn cynnwys bygythiadau o drais tuag ati hi ac at un ditectif gwnstabl, ei wraig a'u plant.

Diffyg tystiolaeth

Fe wnaeth fygwth rhoi car ar dân ac roedd yn disgrifio un person fel "dyn marw".

Roedd y llythyrau yn cael ei disgrifio fel rhai "rhyfedd yn ei natur" gyda'r brawddegau yn amrywio o "gariad oesol i fygythiadau i ladd bron yn y frawddeg nesaf".

Roedd hefyd yn dweud ei fod yn bwriadu aros dan glo ar gyfer ei ddedfryd gyfan fel bod yr awdurdodau ddim yn sylwi arno pan fyddai yn cael ei rhyddhau.

Dywedodd PC Silver wrth y cwest ei fod yn credu y gallai Matthew Williams "weithredu" ar y bygythiadau a'i fod yn "bryderus iawn am ei les meddyliol".

Ond erbyn mis Medi 2014 roedd Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi penderfynu nad oedd yna ddigon o dystiolaeth i gymryd camau pellach.

Un rheswm oedd bod cyn bartner Matthew Williams yn gwrthod bod yn llygad dyst ond hefyd roedd yna ansicrwydd ynglŷn ag os byddai modd profi mai'r dyn 34 oed oedd wedi ysgrifennu'r llythyrau.

Fe gytunodd PC Silver bod y llythyrau ddim yn cael eu gweld fel rhai o "fater o frys" am fod yr heddlu yn credu y byddai Matthew Williams yn dal yn y carchar tra'n disgwyl i achos llys ddigwydd.

Cefndir treisgar

Ond wnaeth yr achos ddim digwydd a chafodd Matthew Williams ei rhyddhau ym mis Hydref 2014.

Clywodd y cwest bod PC Silver wedi chwilio ystafell Matthew Williams yn Sirhowy Arms am gyffuriau ar ôl iddo adael y carchar.

Roedd hyn dri diwrnod cyn i Cerys Yemm gael ei lladd ond wnaeth yr heddlu ddim dod o hyd i unrhyw gyffuriau.

Mae'r rheithgor hefyd wedi cael gwybod am gefndir treisgar Matthew Williams.

Yn 2010 fe wnaeth o ymosod ar ei bartner a'i lys ferch 16 oed. Yn 2012 fe wnaeth ymosod ar ei bartner eto ac fe glywodd y cwest ei fod wedi ymosod ar swyddogion heddlu yn y gorffennol hefyd.

Cafodd PC Silver ei gyhuddo o "beidio gwneud dim am ychydig o fisoedd" gan y bargyfreithiwr sydd yn cynrychioli teulu Matthew Williams.

Ond gwadu hynny wnaeth PC Silver gan ddweud ei fod wedi cynnal ymchwiliad rhwng Gorffennaf a Medi pan gafodd ffeil ei hanfon at Wasanaeth Erlyn y Goron.