Pryder am oedi cyn triniaeth i gleifion o'r gorllewin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae canllawiau yn dweud yn ddelfrydol y dylid cael trinaieth am angiogram o fewn 72 awr

Mae dynes o Geredigion wedi mynegi pryder fod cleifion o ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn wynebu cyfnod o oedi wrth aros am driniaeth gardiaidd arbenigol ar ôl dioddef trawiad ar y galon.

Dywed y Bwrdd eu bod yn derbyn fod angen gwella'r sefyllfa bresennol.

Dywedodd Helen Jones, o bentre' Plwmp ger Llandysul, wrth raglen BBC Wales Today fod ei gŵr Alun wedi gorfod aros 16 diwrnod am angiogram yn Ysbyty Treforys, ar ôl cael ei gymryd yn gyntaf i Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, ar ôl dioddef trawiad.

Dywed canllawiau NICE - y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal - y dylai'r driniaeth gael ei wneud o fewn 72 awr.

Ar hyn o bryd does dim modd cael triniaeth o'r fath ar gyfer angiogram yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Dim ond chwe chanolfan yng Nghymru sy'n gallu cynnig y driniaeth:

  • Treforys, Abertawe;
  • Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr;
  • Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant;
  • Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd;
  • Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd;
  • Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Yn ôl adroddiad yn 2014 cafodd hyn ei nodi fel "risg clinigol" mewn adroddiad gan Goleg Brenhinol y Meddygon ac roedd yna alwad am sefydlu adran arbenigol y galon yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Helen Jones fod y sefyllfa yn annerbyniol

Dywedodd Helen Jones wrth BBC Cymru ei bod yn poeni fod cleifion o'r canolbarth a'r gorllewin yn aros yn hirach am y math yma o driniaeth na chleifion o ardal Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

"Pe bai rhywun gyda phroblemau gyda'r galon ym Mronglais, Glangwili neu Lwynhelyg fe allant aros hyd at 20 diwrnod.

"Pe bai chi yn mynd i Dreforys gyda phoenau i'r frest yna rydych yn debygol o gael eich gweld o fewn y 72 awr a chael y driniaeth. Dyw hyn ddim yn dderbyniol."

Dywedodd AC Ceredigion Elin Jones nad oedd achos Mr Jones yn un unigryw.

"Rwy'n gwybod am sawl enghraifft, a Mr Jones yw un ohonynt sydd wedi gorfod aros yng Nglangwili neu Bronglais am amser annerbyniol o hir cyn cael eu symud i Dreforys ar gyfer triniaeth.

"Mae clinigwyr wedi dweud nad yw hyn yn ddiogel, ac mae angen cynyddu capasiti ar gyfer gofal cardiaidd yn y gorllewin."

'Angen gwella'

Dywedodd Steve Moore, prif weithredwr Bwrdd Iechyd Hywel Dda, eu bod wedi cysylltu gyda'r teulu er mwyn ymddiheuro am yr amser y bu'n rhaid aros cyn cael triniaeth.

"Ar hyn o bryd rydym yn dibynnu ar Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg i ddarparu triniaeth gardiaidd gan nad oes gennym y cyfleusterau i ymgymryd â hyn.

"Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod pobl yn cael y driniaeth maent ei angen yn brydlon ac rydym yn cydweithio gyda byrddau iechyd cyfagos er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd."

"Rydym yn derbyn fod angen gwella'r drefn bresennol ac rydym yn datblygu cynlluniau i sefydlu adran arbennig yn Ysbyty Glangwili."

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Bwrdd Iechyd Hywel Dda fod cynlluniau ar y gweill i sefydlu adran arbennig yn Ysbyty Glangwili

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg eu bod yn ymddiheuro i gleifion sydd wedi gorfod aros cyn cael triniaeth gardiaidd.

"Rydym yn gweld cynnydd yn y galw am ein gwasanaethau ac rydym yn cydweithio gyda byrddau iechyd eraill i ymateb i'r galw."

Ychwanegodd fod y ganolfan yn Nhreforys yn wasanaeth rhanbarthol ar gyfer cleifion o ganolbarth a de orllewin Cymru ac nad oedd yna flaenoriaeth yn cael i roi i gleifion o ardal bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn datblygu achos busnes dros sefydlu adran arbennig yng Nglangwili ac y byddant yn ystyried y cynlluniau unwaith iddynt gael eu cyflwyno.