'Rhaid gwella gwasanaethau plant' ar Ynys Môn

plentyn trist

Mae'n rhaid gwella'r ddarpariaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc bregus ar Ynys Môn, yn ôl adroddiad gan y rheoleiddwyr gofal iechyd.

Cafodd arolygiad ei gynnal gan yr Arolygwyr Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW) ym mis Tachwedd 2016.

Mae'n ofynnol nawr i'r cyngor gyflwyno cynllun gwella o fewn 20 diwrnod ar ôl i'r adroddiad gael ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Dywedodd y cyngor eu bod yn "ymroddedig i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i fywydau plant".

Yn yr adroddiad, dywedodd AGGCC fod y cyngor wedi profi "cyfnod sylweddol o newid" pan gynhaliwyd yr arolygiad.

Gwella a hyrwyddo

Mae uwch-arweinwyr y cyngor am wella trefniadau diogelu a hyrwyddo gwasanaethau sy'n cefnogi plant a theuluoedd i fyw yn fwy annibynnol, ond mae'r awdurdod lleol yn cydnabod fod sylw annigonol wedi cael ei roi i wella arferion mewn gwasanaethau plant yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Roedd yr awdurdod lleol yn ymateb lle'r oedd arwyddion brys bod plentyn mewn perygl, ond roedd y "wybodaeth atgyfeirio a gafwyd oddi wrth bartneriaid yr awdurdod yn wael".

Fe wnaeth yr adroddiad hefyd ganfod fod y cyngor yn "ymroddedig i sicrhau canlyniadau da i blant a theuluoedd, ac er yn fregus, roedd morâl y staff yn ôl pob tebyg yn gwella".

Dywedodd Caroline Turner, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cyngor Sir Ynys Môn a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol: "Mae pob un aelod o staff Gwasanaethau Plant Ynys Môn yn ymrwymedig i wella bywydau'r plant a'r teuluoedd y maent yn gweithio â nhw.

"Yn amlwg, fodd bynnag, mae'r adroddiad hwn yn codi pryderon arwyddocaol am y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd ar hyn o bryd.

"Rydym yn ymrwymedig i gwrdd â'n rhwymedigaethau a byddwn yn parhau i weithio gyda chydweithwyr yn yr AGGCC a sefydliadau partner er mwyn sicrhau gwelliant parhaus yn y gwasanaethau ar gyfer plant a'u teuluoedd."