Galw am roi mwy o lefydd i gadeiriau olwyn ar fysus

  • Cyhoeddwyd
cadair olwynFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae ymgyrchwyr anabledd yng Nghymru wedi galw am orfodi cwmnïau bws i ddarparu o leiaf dau le ar bob cerbyd i gadeiriau olwyn.

Ar hyn o bryd dim ond un lle sydd ei angen er mwyn ateb gofynion y Ddeddf Cydraddoldeb.

Ond yn ôl cadeirydd Cynghrair Pobl Anabl Pen-y-bont, Simon Green, mae hynny'n golygu bod cwmnïau teithio wastad yn gwneud cyn lleied ag sy'n ofynnol iddyn nhw.

Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi cael cais i wneud sylw.

'Newid y ddeddf'

Yn ôl cwmnïau bws mae'n bosib creu mwy o le ar gyfer cadeiriau olwyn, ond fe fyddai hynny'n golygu lleihau nifer y teithwyr y mae modd eu cludo ar bob cerbyd.

Mae pramiau babanod hefyd yn gallu creu problemau o ran lle ar y bws, hyd yn oed pan nad ydyn nhw mewn safle cadair olwyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Simon Green yn dweud nad oes modd i ddefnyddiwr cadair olwyn arall ddod ar y bws os yw e eisoes ar y bws

Er ei bod hi'n haws mynd ar fysiau gyda chadair olwyn bellach dyw'r rhan fwyaf dal ddim yn caniatáu lle i fwy nag un cadair olwyn meddai Simon Green.

"Dwi'n meddwl bod angen i'r ddeddf a'r rheoliadau newid. Dylai pob bws allu cario o leiaf dau berson mewn cadair olwyn," meddai.

Dywedodd dwy ddynes o Sir Fynwy sydd yn defnyddio cadeiriau olwyn wrth BBC Cymru nad oedden nhw bellach yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, ar ôl cael eu gadael ar ôl oherwydd bod rhywun eisoes yn y lle i gadair olwyn ar y bws olaf gartref.

"Cefais fy ngadael yn yr arhosfan fws gydag ychydig iawn o fatri yn fy ffôn a doeddwn i ddim yn meddwl y bydden i'n gallu cyrraedd gartref," meddai Bethan Watkins o Raglan.

"Roedd hynny yn glec i fy hyder ac ar ôl y tro cyntaf i mi gael fy ngadael fe wnes i gloi fy hun yn y tŷ a doeddwn i ddim eisiau dod allan."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Sarah Griffiths yn gorfod defnyddio tacsis erbyn hyn

Ychwanegodd Sarah Griffiths o'r Fenni ei bod hi bellach yn gorfod defnyddio tacsis yn dilyn profiad tebyg o fethu â chael lle ar fws.

"Mae sawl person arall sydd wedi cael yr un broblem ac mae'n digwydd dro ar ôl tro. Maen nhw [y cwmni bysus] yn ymddiheuro, ond mae'n parhau i ddigwydd," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Stagecoach, sydd yn gyfrifol am y gwasanaeth hwnnw, y bydden nhw'n cynnal ymchwiliad a'u bod yn gweithio'n agos gyda grwpiau anabl er mwyn gwella eu gwasanaethau.

Maent hefyd yn dweud eu bod wedi buddsoddi mwy na £1bn mewn bysiau hygyrch yn ystod y ddegawd ddiwethaf.