Cost anghydfod cyngor Caerffili i godi i £2.77m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Mae wedi dod i'r amlwg fod cost yr anghydfod dros godiadau cyflog prif swyddogion yng Nghyngor Caerffili ar fin codi i £2.77m

Mae'r prif weithredwr a dau arall o'u gwaith ar dâl llawn wedi i Swyddfa Archwilio Cymru ddatgelu yn 2013 fod eu cyflogau'n anghyfreithlon.

Hyd yma, mae £1.76m wedi mynd at dalu eu cyflogau, a £752,000 wedi ei wario ar gostau cyfreithiol.

Bydd cynghorwyr yn penderfynu'r wythnos nesa ar argymhellion gan swyddogion i glustnodi £264,000 yn ychwanegol i gwrdd â chyflogau a chostau cyfreithiol pellach, os na fydd yr achos wedi ei ddatrys erbyn diwedd Mehefin.

Yr honiad oedd bod y swyddogion wedi cytuno i roi cynnydd o 20% iddyn nhw'u hunain tra bo cyflog y rhan fwyaf o staff y cyngor wedi ei rewi.

Cafodd achos troseddol yn ymwneud â chyhuddiadau o gamymddygiad mewn swydd gyhoeddus eu gollwng yn 2015.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr achos troseddol yn erbyn Anthony O'Sullivan, Nigel Barnett a Daniel Perkins ei ollwng yn 2015

Mae ymchwiliad mewnol i'r tri phrif swyddog yn parhau i gael ei gynnal ar hyn o bryd.

Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan bwyllgor disgyblaeth o gynghorwyr Caerffili, sy'n cael cyngor gan fargyfreithiwr.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: "Mae'r ymchwiliad disgyblu i'r tri phrif swyddog wedi arwain at gostau ychwanegol i'r awdurdod, sy'n dod â'r cyfanswm, hyd yma, i £2.5m."

"Mae'n bwysig nodi fod rhan o'r costau wedi dod yn ystod ymchwiliad yr heddlu, a barodd dros ddwy flynedd.

"Yn ystod yr amser hwn, cafodd yr awdurdod gyngor nad oedd yn gallu ymgymryd â'i gweithgareddau ei hun, felly mae'r terfynau amser wedi eu hymestyn y tu hwnt i'r hyn a amcangyfrifwyd yn wreiddiol.

"Mae'r camau pwrpasol yn cael eu cymryd i symud y mater ymlaen cyn gynted a phosib, ond mae'n rhaid i'r ymchwiliad gael ei gynnal mewn modd teg a thrwyadl, yn unol â'r broses statudol y cytunwyd arni."