Adroddiad yn mynnu gwelliant gan Heddlu Dyfed Powys

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cael gwybod bod yn rhaid iddynt wella eu dulliau o gadw pobl yn ddiogel a gostwng troseddu.

Mae angen "gwelliant", medd Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn dilyn adolygiad o blismona effeithiol yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r adolygiad yn nodi fod Heddluoedd Gwent, y De a'r Gogledd wedi cyrraedd safon "dda".

Mae cais wedi cael ei roi i Heddlu Dyfed-Powys am ymateb.

'Gwendidau'

Roedd yr Arolygiaeth yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd mewn pedwar maes:

  • Atal trosedd ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol
  • Ymchwilio i drosedd a rheoli troseddwyr
  • Amddiffyn pobl fregus a chefnogi dioddefwyr
  • Taclo trosedd ddifrifol a throsedd sydd wedi'i threfnu

Mae'r adroddiad yn dweud bod Heddlu Dyfed-Powys yn perfformio'n dda ym maes atal troseddu a thaclo ymddygiad gwrth-gymdeithasol, a hefyd yn ymateb i droseddau difrifol a'r rhai sydd wedi'u trefnu.

Ond roedd 'na bryderon am safonau Heddlu Dyfed-Powys o ymchwilio ac roedd yna "wendidau" yn y modd y mae'r llu yn cefnogi ac yn diogelu pobl fregus.

Dywedwyd wrth Heddlu Gwent am wella'r modd y maent yn taclo troseddau difrifol a throseddau sydd wedi'u trefnu. Roedd yna argymhellion i Heddlu'r Gogledd i wneud mwy i gefnogi a diogelu pobl fregus.

Ffynhonnell y llun, Eye Imagery/BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu'r Gogledd ac Alun Michael, Comisiynydd Heddlu'r De yn croesawu'r adroddiad

Dangosodd yr adroddiad hefyd bod mwy o achosion o ymddygiad gwrth-gymdeithasol y pen yng Ngwent nac yn unman arall yng Nghymru y llynedd - 45 achos o'i gymharu â chyfartaledd o 31 ar draws Cymru a Lloegr.

Heddlu'r Gogledd sydd â'r nifer fwyaf y pen o droseddau wedi'u trefnu - 65 i gyd - hynny o'i gymharu â chyfartaledd o 46 yng Nghymru a Lloegr.

Dangosodd yr adroddiad mai yn ardal Heddlu'r De yr oedd achosion o drais yn y cartref ar eu huchaf yng Nghymru - 20 - a oedd ychydig yn uwch na'r cyfartaledd o 16.

'Calonogol'

Wrth ymateb i'r adroddiad fe ddywedodd Alun Michael, Comisiynydd Heddlu'r De ei fod yn "bles iawn" fod yr adroddiad wedi "cydnabod unwaith eto y gwaith da sy'n cael ei wneud" gan yr heddlu.

"Mae'r adroddiad diweddaraf gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei Mawrhydi yn adlewyrchu ein hymroddiad i atal troseddu a chefnogi dioddefwyr. Mae 'na ddealltwriaeth o gydweithio oddi fewn i'r llu, ac mae'n gweledigaeth yn cael ei gweithredu gan swyddogion."

Dywedodd Comisiynydd Heddlu'r Gogledd, Arfon Jones: "Rwyf wedi cael fy nghalonogi gan ddarganfyddiadau'r adroddiad ac fe fydd hyn yn rhoi cysur i bobl y gogledd.

"Mae wastad lle i wella ac fe fyddaf yn parhau i archwilio i'r hyn sy'n digwydd ac yn gwneud yn siŵr bod y prif gwnstabl yn sicrhau bod pob ardal yn cael ei phlismona yn effeithiol."

Dywedodd Comisiynydd Heddlu Gwent, Jeff Cuthbert, fod y llu wedi rhoi mwy o adnoddau tuag at daclo ymddygiad gwrth-gymdeithasol a'u bod yn falch bod yr adroddiad wedi tynnu sylw at y camau hynny.

"Mae ein holl swyddogion cymunedol yng Ngwent yn llwyr ymwybodol fod angen gwrando ar a gweithio gyda phobl leol ac unigolion er mwyn dod o hyd i'r achosion ac atebion i broblemau ymddygiad gwrth-gymdeithasol," meddai.